Javys, a.s.

Bezpečnostné bariéry

Jadrová bezpečnosť je základnou požiadavkou na prevádzku každej jadrovej elektrárne. Je to súbor všetkých technických a organizačných opatrení, ktoré musia zabezpečiť, aby proces štiepenia atómových jadier spojených s uvoľňovaním rádioaktivity zostal za akýchkoľvek podmienok pod kontrolou človeka. Základnými požiadavkami jadrovej bezpečnosti sú ovládanie štiepnej reakcie, zadržiavanie rádioaktívnych látok a odvod tepla.

Bezpečnosť jadrovej elektrárne v prvom rade zaisťujú bariéry, ktoré sú dané konštrukčným riešením. Ich cieľom je zamedzenie úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia a zabezpečiť tak ochranu pred ionizujúcim žiarením. Bezpečnostné bariéry tvoria:

  • chemicky stabilná matrica paliva,
  • kovové pokrytie paliva zliatinou zirkóna,
  • materiál a hrúbka steny tlakovej nádoby reaktora a komponentov primárneho okruhu,
  • železobetónová ochranná obálka s austenitickým obkladom vytvárajúca hermetickú zónu, v ktorej sa nachádzajú komponenty primárneho okruhu.
detail
detail