Javys, a.s.

Hlbinné úložisko

Hlbinné geologické ukladanie znamená, že rádioaktívny odpad a vyhorené jadrové palivo sa po období dočasného skladovania umiestni do veľkej hĺbky (300–1 000 metrov) v geologickom prostredí, ktoré je z dlhodobého hľadiska veľmi stabilné. Izolácia rádioaktívnych odpadov od biosféry na veľmi dlhú dobu sa docieli systémom viacnásobných izolačných bariér. Vhodnou voľbou úpravy odpadov, inžinierskych bariér a geologického prostredia sa rádioaktívny odpad izoluje od biosféry najmenej na niekoľko desaťtisíc rokov.

Pri geologickom ukladaní rádioaktívnych odpadov sa uplatňujú dva základné prístupy. Prvý spočíva v izolácii odpadov na mieste, aby sa zabránilo uvoľneniu rádionuklidov do prostredia. Druhý prístup spočíva v riadenom uvoľňovaní a rozptyľovaní rádionuklidov v prostredí s dobre známymi vlastnosťami (zrieďovanie). Väčšina návrhov úložísk vhodným spôsobom využíva obidva uvedené princípy, t.j. po fáze izolácie nastupuje fáza riadeného zrieďovania a rozptyľovania. Účinná imobilizácia a rozptýlenie zníži koncentráciu rádionuklidov na hladiny, ktoré nepredstavujú ani vo veľmi vzdialenej budúcnosti žiadne riziko pre životné prostredie a obyvateľstvo.

Hlbinné geologické ukladanie je pasívne a trvalé, bez požiadaviek na ďalšiu činnosť alebo inštitucionálnu kontrolu. Riziko neúmyselného narušenia úložiska činnosťou ľudí v budúcnosti je veľmi nízke v dôsledku starostlivého výberu lokality. Ak sa bude spoločnosť vyvíjať v budúcnosti stabilne, potom sa záznamy o lokalite a spoločenský dozor zachovajú ešte dlho po uzatvorení úložiska, čím sa riziko narušenia ešte viac zníži.

detail
detail