Javys, a.s.

Galéria

Výmena paliva

Reaktorový blok elektrárne je prevádzkovaný dlhodobo na plný výkon. Raz do roka je naplánované odstavenie reaktorového bloku kvôli výmene paliva v reaktore a na realizáciu kontrolných a údržbárskych prác.

Zásoba energie ukrytá v jadrovom palive sa postupne spotrebuje. Preto je reaktor približne po 300 dňoch prevádzky odstavený. Odstavenie spočíva v zasunutí regulačných kaziet do aktívnej zóny, zvýšení koncentrácie kyseliny bóritej vo vode primárneho okruhu, odtlakovaní a vychladení primárneho okruhu a odstránení veka reaktora vrátane pohonov regulačných tyčí. V reaktore sa nachádza jadrové palivo s rôznym stupňom vyhorenia. Pri výmene sa tie kazety, ktoré obsahujú najmenej štiepneho materiálu a boli v reaktore najdlhšie, vymenia za kazety s čerstvým obohateným palivom. Táto operácia sa uskutočňuje pomocou špeciálneho zariadenia – zavážacieho stroja. Vyhorené palivové kazety sa premiestňujú do bazénu skladovania hneď vedľa reaktora. V skladovacom bazéne výrazne klesne ich aktivita a produkcia tepla. Doba skladovania v jadrovej elektrárni s tlakovodným reaktorom, ktorá sa pohybuje od 3 do 10 rokov, závisí od konštrukcie bazénov skladovania a podmienok na ďalšie nakladanie. Potom sa palivo prepravuje v špeciálnych kontajneroch do medziskladu vyhoretého paliva, kde je skladované 50 rokov.

Prevádzka reaktorového bloku je automatická. Na správnu činnosť automatických systémov dohliada nepretržite operatívny vysokokvalifikovaný personál na blokovej dozorni, ktorá je riadiacim centrom každého reaktorového bloku.

detail
detail