Javys, a.s.

Aké aktivity v rámci nakladania s rádioaktívnym odpadom vykonáva spoločnosť JAVYS, a. s.?

Počas prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení vznikajú rôzne druhy odpadov – od bežného komunálneho odpadu až po veľmi nízko, nízko, stredne a vysoko aktívne rádioaktívne odpady (RAO) v pevnej, kvapalnej a plynnej forme.

Veľmi nízko a nízko aktívne kvapalné a pevné rádioaktívne odpady sú vhodnými technológiami upravované do formy spĺňajúcej požiadavky na konečné uloženie. Plynné odpady sú čistené na špeciálnych filtroch a po určitej dobe uvoľňované vo forme plynných výpustí. Stredne a vysoko aktívne odpady sú dlhodobo skladované do doby ich finálneho uloženia v hlbinnom úložisku.

Pri spracovaní rádioaktívnych odpadov dodržiavame tri hlavné zásady: znížiť pôvodné množstvo redukciou objemu, vytvoriť bezpečnú a stabilnú formu vhodnú na finálne uloženie ich fixáciou a zabezpečiť dostatočné bariéry voči úniku rádioaktivity do životného prostredia počas celej doby uloženia.

Všetky rádioaktívne odpady sa starostlivo zhromažďujú, evidujú, sledujú a po celú dobu práce s nimi sa monitorujú a kontrolujú.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail