Javys, a.s.

Čo si máme predstaviť pod pojmom spracovanie rádioaktívneho odpadu?

Pojem nakladanie s rádioaktívnym odpadom znamená zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úpravu, manipuláciu a finálne ukladanie rádioaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení.
Tieto činnosti vykonávame tiež s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi ( to sú napríklad rádioaktívne odpady z laboratórií, vedeckých pracovísk, nemocníc, v strojárskom, stavebnom, potravinárskom priemysle a pod.), s opustenými žiaričmi (napríklad hlásičmi požiarov), rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu (zväčša sa nájdu v zberných surovinách) a s nepoužívanými rádioaktívnymi žiaričmi. Samostatnou oblasťou súvisiacou s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi je ich preprava.

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail