Javys, a.s.

Je zabezpečená dostatočná ochrana pracovníkov manipulujúcich s rádioaktívnym odpadom?

Všetci pracovníci spoločnosti JAVYS, a. s., ako aj dodávateľských spoločností sú vyškolení na prácu s ionizovaným žiarením. Pri práci v kontrolovanom pásme jadrových zariadení spoločnosti musia používať ochranné pomôcky predpísané pre daný výkon prác (overaly, respirátory, masky a pod.). Okrem toho povinne absolvujú pravidelné lekárske prehliadky v špecializovanom lekárskom stredisku zriadenom pre tento účel.
V rámci výkonu prác sú trvale vybavení prístrojmi na meranie dávkového úväzku a elektronickými dozimetrami, pričom vstup a výstup z kontrolovaného pásma je podmienený meraním na tzv. celotelových monitoroch kontaminácie. Práce, pri ktorých hrozí zvýšená možnosť kontaminácie sú trvalo sledované dozimetrickou službou.

Za posledných 20 rokov nebola u žiadneho pracovníka v JAVYS, a. s., zaznamenaná nadlimitná kontaminácia, resp. žiaden zamestnanec nedostal dávku prevyšujúcu úradne stanovené zdravotné limity.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail