Javys, a.s.

Kam putuje zvyšok slovenského odpadu, ktorý vykazuje rádioaktivitu?

Zvyšok odpadu, ktorý vykazuje rádioaktivitu a nie je ho preto možné uvoľniť do životného prostredia je najskôr spracovaný (lisovaním, spaľovaním, bitumenáciou, vitrifikáciou, cementáciou a pod.) do príslušných obalových súborov a následne je upravený (zaliaty fixačnou zmesou) do vláknobetónového kontajnera a transportovaný z Bohunického spracovateľského centra a taktiež zo spracovateľského zariadenia FS KRAO v Mochovciach na finálne uloženie do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Veľmi nízko aktívne odpady (s aktivitou veľmi nízko nad úrovňou uvoľniteľnosti do životného prostredia) je možné ukladať pri nižších nárokoch na inžinierske a geologické bariéry, ako to platí pre ukladanie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov, do úložných štruktúr pre veľmi nízko aktívne odpady taktiež v rámci Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail