Javys, a.s.

Kam sa vypúšťa rádioaktivita pri spracovávaní rádioaktívneho odpadu?

Všetky rádioaktívne látky, ktoré sú obsiahnuté v spáliteľných odpadoch, t. j. v kvapalných odpadoch a pevných odpadoch, sú spracovávané technológiami na to určenými na zariadení TSÚ RAO ( technológie na spracovanie a úpravou RAO ):

  • procesom koncentrácie kvapalných odpadov a následne technológiou cementácie, resp. ako zálievka do vláknobetónových kontajnerov ( VBK ), ktoré sú ukladané v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO ) v Mochovciach,
  • procesom spaľovania spáliteľných odpadov a miešania vzniknutého popola do technológie cementácie,
  • procesom lisovania pevných odpadov a ich uložením do VBK s následným uložením na RÚ RAO v Mochovciach.

Rádionuklidy, ktoré sú v rámci procesov prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení vzduchotechnickými systémami odsávané vo forme aerosólov z priestorov kontrolovaného pásma, sú zachytávané na HEPA filtroch , s ktorými je nakladané ďalej ako s rádioaktívnym odpadom a tieto sú následne spaľované v technológii spaľovania.

Ochrana životného prostredia

Ekoinformácie

 

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail