Javys, a.s.

Keď poskytujete služby aj zahraničným partnerom a spracovávate aj rádioaktívny odpad zo zahraničia, ako je naložené s rádioaktívnymi látkami, ktoré obsahuje?

Spracovanie rádioaktívneho odpadu v zásade znamená zmenšenie jeho objemu, napr. lisovaním alebo spálením. Rádioaktivita v nich však zostáva v rovnakom množstve. Nemožno ju spáliť, odpariť, ani vypustiť do ovzdušia. V praxi to môže znamenať, že napríklad z jedného suda odpadu vyrobíme spracovaním napríklad igelitové vrecko popola. Ale rádioaktivita bude vo vrecku rovnaká aká bola v sude. Navyše podľa platných medzinárodných aj slovenských zákonov a predpisov musia byť všetky rádioaktívne látky, ktoré obsahujú rádioaktívne materiály, pochádzajúce zo zahraničia vrátené v úplnom rozsahu späť zahraničným partnerom, pričom aktivita spätne vyvezených rádioaktívnych odpadov je ekvivalentná aktivite dovezených rádioaktívnych odpadov na ich spracovanie. Zjednodušene povedané, všetka rádioaktivita, ktorá sa k nám dovezie sa musí odviezť späť do krajiny pôvodu.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail