Javys, a.s.

Kto kontroluje, či firma neporušuje predpisy, či sú jej prevádzky bezpečné a či dodržiava stanovené limity na vypúšťané látky do životného prostredia?

- Úrad jadrového dozoru SR: v oblasti jadrovej bezpečnosti.
- Úrad verejného zdravotníctva SR: v oblasti radiačnej ochrany.
- Úrad bezpečnosti práce: v oblasti štandardnej bezpečnosti.
- Obvodné úrady životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia: kontrolujú plnenie požiadaviek ochrany životného prostredia

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail