Javys, a.s.

Kto kontroluje čo a v akom množstve sa vypúšťa do okolia?

V zmysle platných právnych predpisov SR v oblasti radiačnej ochrany za kontinuálnu kontrolu všetkých látok uvoľňovaných do životného prostredia zodpovedá spoločnosť, ktorá prevádzkuje jadrové zariadenia, t. j. JAVYS, a. s. Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý dozoruje oblasť radiačnej ochrany má povinnosť a právo kontrolovať meracie zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., (funkčnosť, platnosť kalibrácií a úradných overení monitorovacích zariadení). Naviac, sám úrad má možnosť vykonať merania na jednotlivých pracoviskách, ako aj v okolí jadrových zariadení spoločnosti.

Ochrana životného prostredia

Ekoinformácie

 

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail