Javys, a.s.

Nedostávajú sa žiadne škodlivé látky do pôdy a do vody v okolitých obciach?

V oblasti do 21 km od umiestnenia jadrových zariadení v okolí Jaslovských Bohuníc je vykonávaných ročne viac ako 1 700 odberov, pôdy, vody, poľnohospodárskych produktov a vo všetkých vzorkách je analyzovaný obsah rádionuklidov. V prípade, že by obsah bol nad hranicu povolených limitov v uvedených vzorkách, boli by okamžite prijímané opatrenia na elimináciu používania vôd resp. zásahy do živočíšnej alebo rastlinnej poľnohospodárskej produkcie. K takejto situácii od čias spustenia JE V1 (1978) ešte nikdy nedošlo. Všetky vzorky vyhovujú platným limitom. Obdobná situácia je aj v lokalite Mochovce, kde monitorovanie povrchových a spodných vôd, resp. pôdy nepreukázalo nadlimitné hodnoty stanovené štátnymi dozornými orgánmi od uvedenia jednotlivých jadrových zariadení JAVYS, a. s., do prevádzky.

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail