Javys, a.s.

Vypúšťa sa rádioaktívny odpad do životného prostredia?

Nie. V žiadnom prípade. Žiadny rádioaktívny odpad sa nevypúšťa do životného prostredia. Do životného prostredia sa uvoľňujú len materiály zo spracovania, a to v súlade s uvoľňovacími limitmi uvedenými v zákone NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane.

Ochrana životného prostredia

Ekoinformácie

 

Späť na najčastejšie otázky

detail
detail