Javys, a.s.

Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov

Galéria

Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov (IS RAO) v lokalite Jaslovské Bohunice je ďalším z ukončených projektov BIDSF realizovaných v rámci procesu vyraďovania jadrovej elektrárne V1. Jeho sprevádzkovaním spoločnosť JAVYS, a.s., rozšírila v roku 2018 portfólio jadrových zariadení, ktoré prevádzkuje, resp. vyraďuje v súlade s platnou bezpečnostnou dokumentáciou schválenou dozornými orgánmi SR.

Jadrové zariadenie IS RAO je určený na skladovanie:

  • pevných alebo spevnených RAO pred ich ďalším spracovaním na zariadeniach v areáli JAVYS, a. s.
  • upravených RAO rôznymi technológiami do spevnenej (pevnej) formy, ktoré pochádzajú z vyraďovania JZ v lokalite do tej doby, kedy budú môcť byť prevezené na miesto trvalého uloženia,
  • pevných RAO na obdobie, počas ktorého poklesne ich aktivita pod limitnú úroveň a následne budú uvoľnené do životného prostredia.

Integrálny sklad tvorí hala a prístavba obslužných prevádzok. Celkový skladovací objem predstavuje približne 13 tis. m3. Pevné RAO budú skladované v obalových súboroch ako napr. vo vláknobetónových kontajneroch, ISO kontajneroch a MEVA sudoch. Prevádzkou integrálneho skladu sa nenavýši celkový objem RAO a ani celková aktivita v lokalite. Skladovanie RAO v novovybudovanom IS RAO umožní ďalšie bezpečné nakladanie s nimi, trvalé zabezpečenie ochrany životného prostredia a výkon ich kontroly.

Všetky činnosti pri manipulácii s pevnými a spevnenými RAO, umiestnenými v IS RAO budú vykonávané a monitorované podľa stanovených požiadaviek príslušných štátnych dozorných orgánov ₋ Úradu jadrového dozoru SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Spoločnosť JAVYS, a.s., v rámci optimalizácie celého procesu nakladania s RAO venuje maximálnu pozornosť minimalizácii tvorby RAO, nákladom na nakladanie s nimi a ich vplyvu na životné prostredie.

detail
detail