Javys, a.s.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Podnety súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti, môžete podať:

a) písomne, prostredníctvom pošty na adresu: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Mgr. Veronika Koštrnová, manažér dozornej rady a predstavenstva, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice s označením „PODNET – NEOTVÁRAŤ“,

b) osobne v podateľni spoločnosti na adresu: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Mgr. Veronika Koštrnová, manažér kancelárie dozornej rady a predstavenstva, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice s označením „PODNET – NEOTVÁRAŤ“,

c) elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu:
    

d) ústne (prípadne telefonicky) Mgr. Veronike Koštrnovej, manažér dozornej rady a predstavenstva, prípadne ktorémukoľvek zamestnancovi kancelárie dozornej rady a predstavenstva.

e) iným technicky vykonateľným spôsobom, faxom.

V tejto súvislosti oznamujeme, že zodpovednou osobou za spoločnosť je Mgr. Veronika Koštrnová, manažér dozornej rady a predstavenstva ktorá je oprávnená preverovať podnety podľa zákona.

 

detail
detail