Javys, a.s.

Akcionárska zmluva o NJZ

Spoločnosti JAVYS a ČEZ podpísali 29. mája 2009 akcionársku zmluvu na výstavbu nového bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám bola zmluva následne zverejnená. Niektoré časti zostali v súlade s legislatívou utajené. Na základe okamžitej výzvy premiéra Róberta Fica začali obe zmluvné strany rokovať o zverejnení celej Akcionárskej zmluvy.

Tímy právnikov a expertov zastupujúce obe zmluvné strany rokovali o spôsobe odtajnenia nezverejnených častí zmluvy s cieľom maximálne zvýšiť transparentnosť projektu. Nakoniec sa dohodli, že nezverejnené časti zmluvy sa sprístupnia opisom predmetných ustanovení. Experti sa zhodli, že odtajnenie nad rámec takejto formy by významným spôsobom poškodilo samotný projekt, práva akcionárov ako aj strategické záujmy Slovenskej republiky. Zároveň by došlo k neprimeranému zvýšeniu nákladov na realizáciu projektu.

Časti Zmluvy zverejnené iba opisom predmetných ustanovení spadajú pod definíciu obchodné tajomstvo podľa §17 Obchodného zákonníka a pod obmedzenia uvedené v §11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Výstavba novej jadrovej elektrárne má strategický význam pre Slovensko, okrem iného prispeje k posilneniu jeho energetickej bezpečnosti. Na financovanie výstavby nového bloku jadrovej elektrárne nebudú použité verejné financie.

detail
detail