Javys, a.s.

Ing. Miroslav Božik, PhD.

Ing. Miroslav Božik, PhD. je členom predstavenstva a riaditeľom divízie vyraďovania A1 a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom spoločnosti JAVYS, a. s. Bratislava.

Narodil sa v roku 1954 v Šúrovciach. Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave študijný odbor Automatizácia v priemysle. Pokračoval postgraduálnym štúdiom na Katedre jadrovej fyziky a techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré ukončil v študijnom odbore Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení. Doktorandské štúdium na STU Bratislava ukončil obhajobou dizertačnej práce v odbore automatizácia.

Od nástupu do zamestnania nepretržite pôsobí v oblasti jadrovej energetiky, pričom počas svojej profesionálnej praxe prešiel rôznymi prevádzkovými a riadiacimi pozíciami v jadrových elektrárňach A1, V1 a V2. V roku 1973 najskôr pracoval v zmenovej prevádzke jadrovej elektrárne A1 ako kurič, neskôr, v období rokov 1976 až 1984 bol prevádzkovým technikom primárnej časti jadrovej elektrárne V1, pričom sa aktívne podieľal na uvádzaní do prevádzky primárnej časti oboch reaktorových blokov elektrárne.

Od roku 1984 do roku 1996 vykonával prevádzkové riadiace pozície v oblasti nakladania s čerstvým a vyhoreným jadrovým palivom v elektrárňach V1 a V2, so zameraním na realizácie prepráv čerstvého a vyhoreného paliva a priameho riadenia činností pri výmenách paliva v reaktoroch oboch elektrární. V rokoch 1996 až 2006 vykonával postupne funkciu vedúceho oddelenia paliva VVER, neskôr vedúceho odboru špeciálnych prevádzok a vedúceho odboru nakladania s vyhoreným jadrovým palivom. V roku 2006 zastával pozíciu riaditeľa útvaru správy majetku a krátko na to vrchného riaditeľa divízie vyraďovania JE A1.

Súčasnú pozíciu riaditeľa divízie zastáva od roku 2008 a do jeho pôsobnosti patrí vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 a prevádzky jadrových zariadení Medzisklad vyhoreného jadrového paliva, Technológie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce. Je držiteľom oprávnenia na oboznamovanie  sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň „TAJNÉ“, vydaného NBÚ podľa zákona č. 215/2004 Z. z. a je členom vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

detail
detail