Javys, a.s.

Valné zhromaždenie, Dozorná rada, Predstavenstvo, Generálny riaditeľ

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a Stanovami.

V zmysle platných Stanov sú v súčasnosti orgánmi spoločnosti:

> Valné zhromaždenie          > Predstavenstvo          > Dozorná rada

 

Dozorná rada

je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a má deväť členov. Šesť členov dozornej rady je menovaných akcionárom a traja sú volení zamestnancami spoločnosti.
Zloženie Dozornej rady JAVYS, a.s.
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. predseda
Dr.h.c.mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH. člen
Mgr. Zoran Kupkovič člen
JUDr. Bc. Lenka Hmírová, RSc. člen
JUDr. Róbert Spál, LL.M., MBA člen
Doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. člen
RNDr. Roman Jakubec člen
Ing. Ivana Ščasnovičová, PhD. člen
RNDr. Tibor Rapant, PhD. člen

 

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

 

Zloženie Predstavenstva JAVYS, a.s.
JUDr. Vladimír Švigár predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Obert podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Galbička člen predstavenstva
   

 

Generálny riaditeľ

je výkonným orgánom spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva. Generálny riaditeľ riadi činnosť spoločnosti medzi zasadnutiami predstavenstva v súlade s rozhodnutiami predstavenstva. Ostatní členovia vrcholového manažmentu sú v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa.
JUDr. Vladimír Švigár           generálny riaditeľ

detail
detail