Javys, a.s.

Certifikáty a osvedčenia

 

Certifikát ISO 9001:2015

JAVYS, a.s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO 9001:2015. Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva kvality.  Cieľom je dosiahnuť a preukázať schopnosť organizácie vyhovieť požiadavkám zákazníka, požiadavkám predpisov a legislatívnym požiadavkám aplikovateľným na produkt a vlastným požiadavkám organizácie na základe procesného prístupu.  Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný.

 

 

Certifikát ISO 14001:2015

JAVYS, a.s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO 14001:2015. Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Cieľom je dosiahnuť a preukázať vhodné environmentálne správanie riadením vplyvov svojich činností, výrobkov a služieb na životné prostredie, v súlade so svojou environmentálnou politikou a dlhodobými environmentálnymi cieľmi. Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém environmentálneho manažérstva je funkčný a účinný.

 

 

Certifikát ISO 45001:2018

JAVYS, a.s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO 45001:2018.
Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Cieľom je dosiahnuť a preukázať schopnosť organizácie riadiť vlastné riziká  a zlepšiť vlastnú výkonnosť v oblasti BOZP. 
Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že v organizácii je vytvorený systém manažérstva BOZP na odstránenie alebo minimalizovanie rizík, ktoré sa týkajú osôb a zainteresovaných strán, ktoré by mohli byť vystavené nebezpečenstvám BOZP vyplývajúcim z činnosti organizácie. Potvrdzuje, že systém bezpečnosti a ochrany zdravia  je funkčný a účinný.

 

 

Certifikát ISO 27001:2013

JAVYS, a. s. je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém riadenia informačnej bezpečnosti. Systém riadenia informačnej bezpečnosti chráni dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií zavedením procesu riadenia rizík a poskytnutím dôvery zainteresovaným stranám, že riziká sú dostatočne riadené. Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém riadenia informačnej bezpečnosti je funkčný a účinný.

 


 

 

Ovedčenie Zodpovedný zamestnávateľ

Národný inšpektorát práce udelil na základe splnenia kritérií a návrhu Riadiacej komisie programu  spoločnosti JAVYS, a. s., titul „Zodpovedný zamestnávateľ“. Súčasťou osvedčenia je plaketa s titulom „Zodpovedný zamestnávateľ“ a oprávnenie používať logo programu počas celého päťročného obdobia platnosti osvedčenia. Osvedčenie potvrdzuje, že spoločnosť JAVYS, a. s.,  zaviedla efektívny systém starostlivosti o zamestnancov, pracovné podmienky, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a uplatňuje zodpovedný prístup k dodržiavaniu povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Zároveň zaväzuje JAVYS, a. s., k udržiavaniu a sústavnému zlepšovaniu pracovných podmienok zamestnancov, pracovného prostredia, k zvyšovaniu úrovne BOZP  a k šíreniu myšlienok kultúry zamestnávania.

 

detail
detail