Javys, a.s.

Informácie pre dodávateľov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám ako dotknutej osobe/budúcej dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúvame/budeme spracúvať, týmto v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, poskytujeme informácie o ich spracúvaní.

Vysvetlenie k uvádzaným informáciám: všetky zákony sú uvádzané v platnom znení. V prípade, ak platná a účinná právna úprava SR neurčuje dobu uchovávania osobných údajov, má sa za to, že plynie od uzatvorenia spisu v zmysle platného registratúrneho poriadku schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ osobných údajov a zodpovedná osoba

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, spisová značka: 8/Re/36/2021 (ďalej len „JAVYS, a.s.“).

Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v JAVYS, a.s. môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany JAVYS, a.s. a právny základ spracúvania

 • prijímanie, vybavovanie a evidencia podnetov súvisiacich s trestnou činnosťou - oprávnený záujem, ktorý spočíva v ochrane majetkových a finančných záujmov spoločnosti JAVYS, a.s. (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
 • prijímanie, vybavovanie a evidencia sťažností - zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • evidencia a šetrenie nahlásených podnetov o protispoločenskej činnosti –zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • prijímanie žiadosti a vybavovanie vstupov do jadrového zariadenia – zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • monitorovania kamerovým systémom vybraných vnútorných a vonkajších priestorov spoločnosti JAVYS, a.s. – oprávnený záujem je v ochrane majetku, bezpečnosti zamestnancov a finančných záujmoch prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • monitorovania jadrového zariadenia kamerovým systémom - zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • archivácia, evidencie, hodnotenia, oznamovanie dávok ožiarenia osôb vstupujúcich do kontrolovaného pásma – zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • vystavovanie príkazov na prácu v ionizujúcom žiarení - zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • registrácie pracovných úrazov - 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • vedenie evidencie testov na alkohol – 541/2004 Z.z. atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • vedenia a uchovávania dokumentácie, záznamov a evidencií súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci - 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • kontrola nelegálneho zamestnávania - zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • vedenia účtovníctva, zoznamu adresára odberateľov a dodávateľov, finančná kontrola dokladov súvisiacich s finančnou operáciou - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • informovania verejnosti prostredníctvom webového sídla spoločnosti JAVYS, a.s., publikácií a propagačných materiálov (fotografie) - oprávnený záujem spočíva v priblížení aktivít, ktoré spoločnosť JAVYS, a.s. vykonáva vzhľadom na svoju osobitnú oblasť podnikania (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • evidencie súvisiace s prevádzkovaním železničnej dopravy - zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave, zákon č. 541/2004 Z. z. atómový zákon, (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • správy zásob tovarov – evidencia dodávateľov tovarov - oprávnený záujem je ochrane majetku prevádzkovateľa v prípade potreby reklamácie dodaných tovarov (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • identifikácia zodpovedností pri jednotlivých činnostiach v procese nakladania a preprave rádioaktívneho materiálu – oprávnený záujem je v ochrane bezpečnosti verejnosti a životného prostredia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • identifikácia zodpovedností pri jednotlivých činnostiach v procese výroby a nakladania s VBK - oprávnený záujem je v ochrane bezpečnosti verejnosti a životného prostredia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • identifikácia zodpovedností pri evidencia neaktívnych materiálov od ich vzniku, prepravu až po ich finálne uloženie alebo zhodnotenie - oprávnený záujem je v ochrane bezpečnosti verejnosti a životného prostredia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • identifikácia zodpovedností pri jednotlivých činnostiach v procese skladovania rádioaktívnych materiálov - oprávnený záujem je v ochrane bezpečnosti verejnosti a životného prostredia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • Identifikácia zodpovednosti pri zabezpečovaní činností procesu nakladania a prepráv VJP - oprávnený záujem je v ochrane bezpečnosti verejnosti a životného prostredia (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • evidencia reklamácií – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • evidencia uzatvorených zmlúv a zmluvných partnerov - predzmluvné a zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)
 • preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov (súdnych/mimosúdnych) - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 160/2015 Z. z Civilný sporový poriadok, 301/2005 Z. z Trestný poriadok, 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok (čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia)
 • zverejnenia v organizačnej štruktúre spoločnosti JAVYS, a.s. – oprávnený záujem je v členení zamestnancov dodávateľov do organizačnej štruktúry spoločnosti v záujme zverejnenia kontaktných údajov potrebných pre výkon práce - (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • preukázanie účasti na školeniach - zákon č. 541/2004 Z. z. atómový zákon, zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • evidencia dochádzky – oprávnený záujem je v kontrole plnenia zmluvných záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • vystavovanie a kolobeh úloh, pracovných a zisťovacích príkazov - zákon č. 541/2004 Z. z. Atómový zákon, Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z. (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • identifikácia schvaľovateľa a preberajúceho protokolov zo skúšok v rámci starostlivosti o majetok a zariadenia spoločnosti JAVYS, a.s. - zákon č. 541/2004 Z. z. atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • zabezpečenia kontroly poskytovaných konzultačných služieb podľa podmienok dohodnutých v zmluve s Konzultantom PMU - oprávnený záujem je v kontrole plnenia zmluvných záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
 • výkon systémového externého auditu - zákon č. 541/2004 Z. z. atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)
 • riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v JAVYS, a.s. - zákon č. 541/2004 Z. z. atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje (príjemcovia sú striktne viazaní na účel spracúvania a ich zákonné oprávnenie na prístup k spracúvaným údajom. Tento zoznam príjemcov predstavuje sumárnu informáciu, pre uvedené účely.

 • Inšpektorát práce
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotné poisťovne
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky
 • Daňový úrad
 • Úrad jadrového dozoru
 • Súdy, prokuratúra a policajný zbor
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Iný oprávnený subjekt, na základe osobitného zákona

Osobné údaje môžu byť prístupné sprostredkovateľom, ktorí pre spoločnosť JAVYS, a.s. zabezpečujú zmluvnú, technickú, softvérovú a sieťovú podporu.

Doba uchovávania osobných údajov

 • podnety súvisiace s trestnou činnosťou – 3 roky od doručenia podnetu
 • sťažnosti – 25 rokov
 • podnety o protispoločenskej činnosti – 3 roky od doručenia podnetu
 • prijímanie žiadosti a vybavovanie vstupov do jadrového zariadenia – 5 rokov
 • monitorovanie priestorov JAVYS, a.s. kamerovým systémom – 15 dní
 • monitorovania jadrového zariadenia kamerovým systémom – 15 dní
 • hodnoty prijatých dávok ožiarenia návštev vstupujúcich do kontrolovaného pásma - najmenej 30 rokov od ukončenia pracovnej činnosti, maximálne do 75 roku veku osoby
 • vystavovanie príkazov na prácu v ionizujúcom žiarení – 1 rok
 • registrácie pracovných úrazov – 5 rokov
 • vedenia a uchovávania dokumentácie, záznamov a evidencií súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci - 5 rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam
 • vedenie knihy evidencie testov na alkohol -5 rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam
 • kontrola nelegálneho zamestnávania – 1 rok po skončení prác
 • vedenie účtovníctva a finančná kontrola dokladov súvisiacich s finančnou operáciou – 10 rokov
 • informovania verejnosti prostredníctvom webového sídla spoločnosti JAVYS, a.s., publikácií a propagačných materiálov (fotografie) – ak je to možné, tak fotografie sa priebežne aktualizujú
 • evidencie súvisiace s prevádzkovaním železničnej dopravy – 10 rokov
 • správy zásob tovarov – evidencia dodávateľov tovarov – počas trvania zmluvného vzťahu a uplynutí premlčacej lehoty na uplatnenie právnych nárokov
 • identifikácia zodpovedností pri jednotlivých činnostiach v procese nakladania a preprave rádioaktívnych materiálov – 50 rokov
 • identifikácia zodpovedností pri jednotlivých činnostiach v procese výroby a nakladania s VBK – 300 rokov
 • identifikácia zodpovedností pri evidencia neaktívnych materiálov od ich vzniku, prepravu až po ich finálne uloženie alebo zhodnotenie – 10 rokov
 • identifikácia zodpovedností pri jednotlivých činnostiach v procese skladovania rádioaktívnych materiálov – 5 rokov
 • identifikácia zodpovednosti pri zabezpečovaní činností procesu nakladania a prepráv VJP – 50 rokov
 • evidencia reklamácií – 5 rokov
 • evidencia uzatvorených zmlúv a zmluvných partnerov – 10 rokov
 • preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (súdnych/mimosúdnych) – 10 rokov
 • zverejnenie v organizačnej štruktúre spoločnosti JAVY, a.s. – 5 rokov
 • preukazovanie účasti na školeniach – do dovŕšenia 70 rokov života školenej osoby
 • evidencia dochádzky – 10 rokov
 • vystavovanie a kolobeh úloh, pracovných a zisťovacích príkazov- 10 rokov
 • identifikácia schvaľovateľa a preberajúceho protokolov zo skúšok v rámci starostlivosti o majetok a zariadenia spoločnosti JAVYS, a.s. – rôzne lehoty určené v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • zabezpečenia kontroly poskytovaných konzultačných služieb podľa podmienok dohodnutých v zmluve s Konzultantom PMU – 10 rokov
 • výkon systémového externého auditu – 5 rokov
 • riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v JAVYS, a.s. – podľa typu dokumentu od 5 do 50 rokov

 

Profilovanie

JAVYS, a.s. nevykonáva pre uvedené účely vo svojej činnosti profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov

JAVYS, a.s. na uvedené účely nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od JAVYS, a.s. prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na presnosť svojich osobných údajov, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu a súčasne ide o automatizované spracúvanie (neplatí v prípade listinných dokumentov),
 • právo kedykoľvek súhlas odvolať (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu a/alebo právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči JAVYS, a.s. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na 

 

 

detail
detail