Javys, a.s.

Informácie pre verejnosť

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám ako dotknutej osobe/budúcej dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúvame/budeme spracúvať, týmto v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), poskytujeme informácie o ich spracúvaní.

Vysvetlenie k uvádzaným informáciám: všetky zákony sú uvádzané v platnom znení. V prípade, ak platná a účinná právna úprava SR neurčuje dobu uchovávania osobných údajov, má sa za to, že plynie od uzatvorenia spisu v zmysle platného registratúrneho poriadku schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ osobných údajov a zodpovedná osoba

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., so sídlom Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, IČO: 35 946 024, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4649/B (ďalej len „JAVYS, a.s.“).

Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v JAVYS, a.s. môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy   

Účely spracúvania osobných údajov zo strany JAVYS, a.s. a právny základ spracúvania

 • realizácia výberových konaní - zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúre (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • databáza uchádzačov o zamestnanie – súhlas žiadateľa o zamestnanie (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia),
 • e-mail servis: zasielanie aktuálnych informácií o spoločnosti JAVYS, a.s. a propagácia spoločnosti – súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia),
 • vedenie a zasielanie časopisu U nás osobám v zozname odoberateľov – oprávnený záujem, ktorý spočíva v zachovaní kontaktu s bývalými zamestnancami (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
 • prijímanie, vybavovanie a evidencia žiadostí o poskytnutie informácií a odpovedí o projektoch BIDSF – súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia),
 • prijímanie, vybavovanie a evidencia podnetov súvisiacich s trestnou činnosťou - oprávnený záujem, ktorý spočíva v ochrane majetkových a finančných záujmov spoločnosti JAVYS, a.s. (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
 • prijímanie, vybavovanie a evidencia sťažností - zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • evidencia a šetrenie nahlásených podnetov o protispoločenskej činnosti –zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • evidencia návštevníkov Informačného centra – oprávnený záujem prevádzkovateľa, aby mohol kapacitne zabezpečiť počet účastníkov návštev (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
 • prijímanie žiadosti o vstup pre exkurzie/vedeckú/pracovnú návštevu, vybavovanie vstupov do jadrového zariadenia – zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • evidencia a odmeňovanie osôb, ktoré sa zapojili do súťažného kvízu v časopise JAVYS U nás - oprávnený záujem prevádzkovateľa, aby mohol vyhlásiť výhercov v nasledujúcom čísle časopisu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
 • vedenie evidencie žiadateľov pre účely poskytnutia podpory charitatívnych, vzdelávacích, humanitárnych a bezpečnostných aktivít – predzmluvné a zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia),
 • monitorovania kamerovým systémom vybraných vnútorných a vonkajších priestorov spoločnosti JAVYS, a.s. – oprávnený záujem je v ochrane majetku pred krádežou a vandalizmom, bezpečnosti zamestnancov a finančných záujmoch prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
 • monitorovania jadrového zariadenia kamerovým systémom - zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • archivácia, evidencie, hodnotenia, oznamovanie dávok ožiarenia osôb vstupujúcich do kontrolovaného pásma – zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií - zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),
 • zmluvy pre rôzne obchodné prípady - predzmluvné a zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

(Príjemcovia sú striktne viazaní na účel spracúvania a ich zákonné oprávnenie na prístup k spracúvaným údajom. Tento zoznam príjemcov predstavuje sumárnu informáciu, pre uvedené účely).

 • Inšpektorát práce,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky,
 • Daňový úrad,
 • Úrad jadrového dozoru,
 • Súdy, prokuratúra a policajný zbor,
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • Iný oprávnený subjekt, na základe osobitného zákona.

Osobné údaje môžu byť prístupné sprostredkovateľom, ktorí pre spoločnosť JAVYS, a.s. zabezpečujú zmluvnú, technickú, softvérovú a sieťovú podporu.

Doba uchovávania osobných údajov

 • agenda výberových konaní - 5 rokov,
 • databáza uchádzačov o zamestnanie – do odvolania súhlasu alebo doba uvedená v súhlase dotknutej osoby - 1 rok,
 • e-mail servis – do odvolania súhlasu alebo 5 rokov, po tejto dobe obnovenie súhlasov na ďalších 5 rokov,
 • vedenie a zasielanie časopisu U nás osobám v zozname odoberateľov - 10 rokov,
 • poskytnutie informácií a odpovedí o projektoch BIDSF – do odvolania súhlasu, 5 rokov,
 • podnety súvisiace s trestnou činnosťou – 3 roky od doručenia podnetu,
 • sťažnosti – 25 rokov,
 • podnety o protispoločenskej činnosti – 3 roky od doručenia podnetu,
 • evidencia návštevníkov Informačného centra – 6 mesiacov,
 • prijímanie žiadosti o vstup pre exkurzie/vedeckú/pracovnú návštevu, vybavovanie vstupov do jadrového zariadenia – 7 rokov od zaznamenania,
 • evidencia a odmeňovanie osôb, ktoré sa zapojili do súťažného kvízu v časopise JAVYS U nás –10 rokov ,
 • vedenie evidencie žiadateľov pre účely poskytnutia podpory charitatívnych, vzdelávacích, humanitárnych a bezpečnostných aktivít – 10 rokov,
 • monitorovanie priestorov JAVYS, a.s. kamerovým systémom - 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený,
 • monitorovania jadrového zariadenia kamerovým systémom – 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený,
 • hodnoty prijatých dávok ožiarenia návštev vstupujúcich do kontrolovaného pásma - najmenej 30 rokov od ukončenia pracovnej činnosti, maximálne do 75 roku veku osoby,
 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií – 3 roky,
 • zmluvy pre rôzne obchodné prípady - 10 rokov


Profilovanie

JAVYS, a.s. nevykonáva pre uvedené účely vo svojej činnosti profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie.

Cezhraničný prenos osobných údajov

JAVYS, a.s. na uvedené účely nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od JAVYS, a.s. prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na presnosť svojich osobných údajov, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu a súčasne ide o automatizované spracúvanie (neplatí v prípade listinných dokumentov),
 • právo kedykoľvek súhlas odvolať (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu a/alebo právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči JAVYS, a.s. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zodpovedná osoba / Data Protection Officer
Tomašíková 22
821 02 Bratislava

alebo elektronicky na e-mailovú adresu zodpovednej osoby:

V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Na urýchlenie procesu vybavenia požiadavky o uplatnenie práv dotknutej osoby použite tento formulár a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Žiadosť pre uplatnenie práv dotknutej osoby

JAVYS, a.s. poskytne informácie dotknutej osobe v zmysle čl.14 ods. 3 písm. a) t. j. najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o uplatnenie práva dotknutej osoby. V prípade požiadavky, ktorá vyžaduje väčšiu časovú alebo technickú náročnosť spracúvania, je možné túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesice, o čom budete dotknutá osoba informovaná.

 

 

detail
detail