Javys, a.s.

Stratégia spoločnosti JAVYS, a.s.

Napĺňanie vízie a poslania spoločnosti pri rešpektovaní Stratégie energetickej bezpečnosti SR a Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR, ako i dôležité rozhodnutia dozorných orgánov v zmysle týchto kritérií:

 

  1. Bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky a efektívne prevádzkovať a vyraďovať jadrové zariadenia pri dodržaní priority jadrovej a radiačnej bezpečnosti, princípov kultúry bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany obyvateľstva a životného prostredia ako aj informačnej bezpečnosti.
  2. Poskytovať jadrové služby v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a v oblasti prepráv rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva využívaním vlastných technologických a personálnych kapacít.
  3. Bezpečne a spoľahlivo nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu.
  4. Zabezpečovať príjmy spoločnosti predajom jadrových i nejadrových služieb na komerčnej báze a zintenzívnením predaja majetku, ktorý sa v dôsledku vyraďovania JE stal nepotrebným a nevyužiteľným.
  5. Zastupovať záujmy SR v nových projektoch súvisiacich so Stratégiou energetickej bezpečnosti SR, Vnútroštátnou politikou a Vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR a posilniť postavenie spoločnosti v rozsahu zadnej časti jadrového palivového cyklu.

 

 

 

detail
detail