Javys, a.s.

Vyhlásenie spoločnosti k programu prevencie trestnej zodpovednosti

Obchodná spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika, IČO: 35 946 024,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10788/T.
(„JAVYS, a.s.“), týmto v súlade so svojím Programom prevencie trestnej zodpovednosti (PPTZ) vyhlasuje, že:

  1. vykonáva svoju činnosť vždy v plnom súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, vo verejnom záujme, s ohľadom na najvyššiu prioritu - bezpečnosť a ochranu životného prostredia, a ako aj so všetkými etickými a morálnymi požiadavkami;
  2. netoleruje akúkoľvek formu trestnej činnosti, vrátane prípadnej trestnej činnosti spáchanej v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom bez ohľadu na subjekt, ktorý by sa takejto činnosti zakladajúcej zodpovednosť spoločnosti JAVYS, a.s. dopustil;
  3. dôsledne dbá na to, aby všetci zamestnanci spoločnosti JAVYS, a.s. dodržiavali vnútorné predpisy spoločnosti JAVYS, a.s. (predovšetkým Kódex PPTZ, Etický kódex, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, príslušné smernice a pod.), rovnako tak, aby všetci obchodní partneri spoločnosti JAVYS, a.s. podieľajúci sa na projektoch dodržiavali príslušné vnútorné predpisy spoločnosti JAVYS, a.s.;
  4. predchádzanie trestnej činnosti je jednou z hlavných priorít spoločnosti JAVYS, a.s., ktorá sa v plnej miere hlási k spoločenskej zodpovednosti, ktorá vyplýva z jej špecifického postavenia;
  5. s maximálnym úsilím sa snaží o zabránenie prípadného protiprávneho konania definovaného v ust. § 3 zákona  č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZTZPO“) resp. sa snaží o prípadné odvrátenie následkov takéhoto konania;
  6. má vypracovaný a implementovaný Program prevencie trestnej zodpovednosti, ktorý predstavuje systém vnútorných opatrení a preventívnych postupov, ako aj spôsobov identifikácie prípadného trestnoprávneho konania a reakcie spoločnosti JAVYS, a.s. resp. jej zamestnancov na takéto konanie;
  7. Program prevencie trestnej zodpovednosti tvorí neoddeliteľnú súčasť firemnej kultúry spoločnosti JAVYS, a.s. a z uvedeného dôvodu bude pravidelne monitorovaný, vyhodnocovaný a v prípade potreby aktualizovaný;
  8. všetky opatrenia prijaté v rámci Programu prevencie trestnej zodpovednosti považuje za dôvodné, primerané, účinné a dostatočné s ohľadom na identifikované potenciálne riziká.

 

detail
detail