Javys, a.s.

Dobudovanie skladovacej kapacity vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice

Spoločnosť JAVYS prevádzkuje jadrové zariadenie medzisklad vyhoretého jadrového paliva, ktoré je dôležitou súčasťou systému v procese nakladania s vyhoretým jadrovým palivom. V medzisklade je od roku 1987 mokrým spôsobom bezpečne skladované vyhoreté jadrové palivo z reaktorov typu VVER 440 slovenských jadrových elektrární. V rokoch 1997 – 2000 bol realizovaný projekt seizmického zodolnenia a zvyšovania kapacity tohto zariadenia. V súčasnosti je zaplnený asi na 80 %. Jeho voľná kapacita postačí približne do roku 2022.

Z dôvodu očakávaného množstva vyhoretého jadrového paliva z prevádzkovaných jadrových elektrární, čo predstavuje 18 600 palivových kaziet, spoločnosť JAVYS navrhuje dobudovať skladovacie kapacity a prepojiť ich so súčasnou budovou medziskladu transportným koridorom. 

Varianty skladovania

Okrem nulového variantu, ktorý predstavuje súčasný stav, teda nerozširovanie skladovacej kapacity prevádzkovaného medziskladu, sú spracované tri varianty prezentujúce technologické riešenie skladovania vyhoretého jadrového paliva.

S dobudovaním nových bazénov a využitím súčasných skladovacích zásobníkov KZ 48 uvažuje mokrý spôsob skladovania. Ďalšie dva varianty riešia suchý spôsob skladovania. Jedna možnosť sa týka vloženia 84 kusov vyhoretého paliva do transportno-skladovacích kontajnerov umiestnených na spevnenej ploche v skladovacej hale. Druhá alternatíva ráta s využitím skladovacích kontajnerov (kanistrov) pre 85 kusov vyhoretého jadrového paliva, ktoré by boli situované do železobetónových skladovacích modulov. 

Výhodou lokalitného riešenia dobudovania skladovacích kapacít v Jaslovských Bohuniciach je najmä využitie preskladnenia vyhoretého paliva z mokrého do suchého medziskladu pomocou vhodného obalového súboru pre zvolenú technológiu skladovania. Mokrým spôsobom by sa skladovalo produkované vyhoreté palivo z prevádzky jadrových blokov po jeho čiastočnom dochladzovaní v elektrárni. Po dostatočnej dobe chladenia je možné efektívne zabezpečiť jeho dlhodobé skladovanie suchým spôsobom pomocou pasívneho systému viacerými druhmi technologických obalových súborov. Pri prekladaní palivových kaziet sú využiteľné existujúce transportno-technologické systémy a navyše by palivo pred jeho konečným uložením bolo sústredné v jednej lokalite.

Výhodou suchého skladu je jeho nenáročná realizácia, jednoduchá prevádzka a preprava. Kapacita môže byť upravená podľa potreby tzv. modulárnymi skladovacími systémami. Mokrý spôsob skladovania si vyžaduje aktívne systémy chladenia a čistenia vody, ďalšie podporné systémy a stálu činnosť prevádzkovateľa. Pri čistení chladiacich médií vznikajú kvapalné odpady, ktoré sa v závislosti od úrovne aktivity upravujú a spracovávajú na zariadeniach spoločnosti JAVYS. 

Životné prostredie

Pri hodnotení vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo sa nepredpokladajú významnejšie dopady z prevádzky skladu vyhoretého jadrového paliva. Pri využití suchého spôsobu skladovania nevznikajú takmer žiadne výstupy, ani odpadové vody,  ani emisie do ovzdušia, ktoré by predstavovali významný vplyv na okolie. Dobudovanie skladovacích kapacít si nevyžiada zmeny v limitoch stanovených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR pre plynné a kvapalné výpuste, ani pre limitnú hodnotu efektívnej dávky, ktorá je v súčasnosti 12 mikroSv za rok.

 

detail
detail