Javys, a.s.

Galéria

Integrálny sklad RAO

Dôvodom prípravy realizácie Integrálneho skladu RAO je zabezpečenie skladovania pevných, rôznymi technológiami upravených odpadov z vyraďovania jadrových zariadení do doby, keď budú môcť byť uvoľnené do životného prostredia, prípadne prevezené na miesto trvalého uloženia. Zhromaždenie týchto odpadov na jednom mieste umožní spoľahlivo chrániť životné prostredie, viesť ich centrálnu evidenciu a vykonávať kontrolu.

Realizácia stavby prispeje k plynulému pokračovaniu vyraďovania JE A1 a V1. Pôvodne projekty elektrární s reaktormi typu VVER 440 nepočítali s tým, že vznikajúce rádioaktívne odpady (RAO) budú spracovávané a upravované počas prevádzky elektrárne. Jedinou činnosťou, ktorá mala byť v rámci zaobchádzania s RAO vykonávaná počas prevádzky bol ich zber, prípadne triedenie a skladovanie. Koncom sedemdesiatych rokov bola v Československu prijatá koncepcia zneškodňovania RAO a v roku 1981 sa rozbehol program realizácie tejto koncepcie. Jeho hlavným poslaním bolo komplexné riešenie, spočívajúce v optimalizácii celého procesu zneškodňovania RAO založené na minimalizácii tvorby RAO, objemu ukladaných RAO, nákladov na ich zneškodňovanie a vplyvu na životné prostredie. Podľa Komplexnej stratégie nakladania s RAO v Slovenskej republike je potrebné riešenie bezpečného skladovania rádioaktívnych odpadov z vyraďovania JE A1, V1 a ďalších jadrových zariadení.

Integrálny sklad je plánovaný ako samostatne stojaci objekt so sústavou jednoloďových jednopodlažných hál. V jednom jeho module môže byť uskladnených najviac 600 kusov betónových kontajnerov s rozmermi 1,7 × 1,7 × 1.7 m, pričom budú využívané rôzne obalové súbory.

Jeho vybudovaním sa vytvoria technické a technologické podmienky na bezpečné dlhodobé skladovanie RAO (70 rokov), ktoré sú z rôznych dôvodov neuložiteľné v Republikovom úložisku Mochovce, prípadne aj krátkodobé skladovanie RAO pred ich úpravou v Bohunickom spracovateľskom centre RAO. Sklad samotným charakterom priamo nezvyšuje riziko pre dotknuté obyvateľstvo z hľadiska znečistenia ovzdušia alebo vôd emisiami znečisťujúcich látok, produkcie hluku alebo vibrácií.

Umiestnenie skladu je variantne riešené v lokalite Jaslovské Bohunice, na území Jaslovských Bohuníc alebo Veľkých Kostolian. Najoptimálnejší je variant v Jaslovských Bohuniciach, pretože sklad má priamu súvislosť s vyraďovaním tunajších jadrových zariadení. Zároveň treba brať do úvahy fakt, že ak by sa sklad nevybudoval, vyraďovanie by bolo pozastavené. Aj pre ostatné druhy RAO by nemožnosť ich skladovania na časovo obmedzenú dobu mohla mať za následok celkové zníženie jadrovej bezpečnosti systému nakladania s RAO. V prípade umiestnenia skladu v Jaslovských Bohuniciach by nebol potrebný ďalší záber poľnohospodárskej pôdy.

detail
detail