Javys, a.s.

Optimalizácia spracovateľských kapacít Technológií na spracovanie a úpravu RAO JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice

Jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) tvorí súbor technológií využívaných na spracovanie, predúpravu a úpravu RAO v lokalite Jaslovské Bohunice.

Účelom posudzovanej činnosti je optimalizácia spracovateľských kapacít prevádzky súborov technológií na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov umiestnených v lokalite Jaslovské Bohunice tak, aby bol zabezpečený a dosiahnutý čo najefektívnejší spôsob využitia spracovateľských a personálnych kapacít jadrového zariadenia TSÚ RAO. Predmetom optimalizácie sú výhradne činnosti a prevádzkované technológie, ktorých vplyvy na životné prostredie už boli posúdené v rokoch 2012 – 2014, čiže predmetom zámeru nie sú nové, doteraz neposudzované spracovateľské technológie.

Optimalizované kapacity technológií TSÚ RAO budú aj naďalej využívané na spracovanie a úpravu výlučne nízko a veľmi nízkoaktívnych RAO pochádzajúcich najmä z vyraďovania JE A1 a V1, prevádzky jadrových zariadení TSÚ RAO, Finálneho spracovania kvapalných RAO, Medziskladu vyhoretého jadrového paliva, Integrálneho skladu RAO ako aj z prevádzky jadrových elektrární v SR – JE V2 v Jaslovských Bohuniciach, EMO 1,2 v Mochovciach a v budúcnosti EMO 3,4, inštitucionálnych RAO, rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu a RAO v rámci poskytovaných jadrových služieb pre zahraničných partnerov.

 

Varianty optimalizácie

Proces optimalizácie spracovateľských kapacít, bol v rámci spracovaného zámeru predložený v troch variantoch. Variant 0 predstavoval popis súčasného stavu technológií pre spracovanie a úpravu RAO. V rámci variantov 1 a 2 bol posúdený proces optimalizácie týchto kapacít pri využití existujúcich objektov a infraštruktúry v lokalite JAVYS, a. s., resp. vybudovanie nových stavebných objektov v tejto lokalite.

Po predbežnom porovnaní posudzovaných variantov predmetnej činnosti z pohľadu vyvolaných vplyvov a dopadov na životné prostredie predstavuje variant optimalizácie existujúcich spracovateľských kapacít technológií pretavovania, fragmentácie a dekontaminácie kovových RAO, spaľovania a vysokotlakového lisovania RAO úpravou zmennosti ich prevádzky pri súčasnej zmene týchto kapacít a využití existujúcich stavebných objektov TSÚ RAO najefektívnejšie riešenie. Z pohľadu využitia stavebných objektov je uvažované najmä so zmenou využitia objektu bývalého výcvikového a školiaceho centra pre prípravu údržby, kde by boli premiestnené existujúce zariadenia dekontaminácie a fragmentácie, spracovania elektrických káblov, uvoľňovacie pracovisko do životného prostredia po ich využití v rámci vyraďovaných objektov JE V1 a zároveň by boli doplnené potrebné skladovacie priestory na skladovanie kovových RAO pred ďalším nakladaním s nimi.

Výber variantu zohľadňuje najmä skutočnosť, že lokalita TSÚ RAO priamo nadväzuje na existujúce už vybudované technológie spracovania a skladovania RAO a k tomu nevyhnutnú vnútroareálovú dopravnú a komunikačnú infraštruktúru.

Pri realizácii optimalizácie spracovateľských kapacít v rozsahu variantu 2 bolo uvažované o novom spracovateľskom centre, v rámci ktorého by boli doplnené kapacity nakladania s RAO technológiami vysokotlakového lisovania, spaľovania a pretavovania kovových RAO. Do novovybudovaného objektu by boli po ich využití v rámci vyraďovanej JE V1 rovnako premiestnené dekontaminačné a fragmentačné zariadenia, pracovisko nakladania s elektrickými káblami a pracovisko na uvoľňovanie materiálov spod inštitucionálnej kontroly. Realizácia tohto variantu by si vyžiadala nový záber pôdy a plôch s rozlohou približne 3 740 m2 a potrebu vybudovania nových prístupových komunikácií a infraštruktúry. Z uvedeného dôvodu predstavuje realizácia tohto variantu viacero nevýhod a najefektívnejšie riešenie predstavuje realizácia variantu 1, t. j. bez potreby nového záberu pôdy a plôch a využitie existujúcich stavebných objektov v lokalite. V zmysle požiadaviek rozsahu hodnotenia, ktorý vydalo MŽP SR dňa 28. 1. 2019 sa bude v správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie hodnotiť nulový variant a variant č. 1 uvedený v zámere.

 

Životné prostredie

Pri realizácii optimalizácie spracovateľských kapacít sa predpokladá minimálna zmena úrovne čerpania stanovených smerných hodnôt výpustí do atmosféry a hydrosféry, ktorá sa bude pohybovať maximálne na úrovni jedného percenta, t. j. hlboko pod stanovenými smernými hodnotami a nebude potrebné navýšenie platných smerných hodnôt výpustí a taktiež limitnej hodnoty efektívnej dávky na obyvateľa. Tá je v súčasnosti stanovená Úradom verejného zdravotníctva SR pre všetky jadrové zariadenia (TSÚ RAO, JE A1, MSVP, JE V1) na úrovni 32 mikroSievert/rok. Vplyv prevádzky jadrových zariadení je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný v správach o bezpečnosti prevádzky. Dosahované hodnoty sú mesačne zverejňované na webovom sídle spoločnosti.

detail
detail