Javys, a.s.

Zariadenie na pretavovanie kovových rádioaktívnych odpadov v lokalite Jaslovské Bohunice

Účelom posudzovanej činnosti je doplnenie existujúcich technológií spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov spoločnosti JAVYS, a. s. o zariadenie na pretavovanie kovových rádioaktívnych  odpadov  v lokalite Jaslovské Bohunice.
Navrhovaná technológia pretavovania kovových rádioaktívnych odpadov slúži na spracovanie nízko aktívnych kovových RAO. Pretavovanie je technológia vhodná na dekontamináciu kovových rádioaktívnych odpadov (RAO). Výsledkom technologického procesu pretavovania sú ingoty z pretavovania, využiteľné ako druhotná surovina za podmienky dodržania limitov pre uvoľnenie do životného prostredia. Pretavovanie kovových RAO zároveň objemovo významne redukuje množstvo RAO, ktoré ako výsledok technologického procesu zostanú na spracovanie, úpravu a konečné uloženie. 

Technológia pretavovania môže byť realizovaná dvomi spôsobmi, z čoho vyplývajú dva predkladané technologické varianty:

Variant č.1: Zariadenie na pretavovanie s elektrickou kelímkovou indukčnou pecou

Variant č.2: Zariadenie na pretavovanie s elektrickou oblúkovou pecou

Nulový variant

Umiestnenie zariadenia na pretavovanie kovových rádioaktívnych odpadov je navrhované v lokalite Jaslovské Bohunice v kontrolovanom pásme v priestoroch obj. 34 (bývalá strojovňa vyraďovanej elektrárne JE A1) ako súčasť jadrového zariadenia „Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov.

Zdôvodnenie umiestnenia v Jaslovských Bohuniciach

  • doplnenie existujúceho jadrového zariadenia o novú technológiu,
  • prítomnosť kovového RAO z vyraďovania JE A1, V1 vhodného na spracovanie pretavovaním,
  • využitie existujúcich priestorov kontrolovaného pásma a infraštruktúry,
  • využitie existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení na prípravu kovových RAO pred pretavovaním.

Žiadosti o upustenie od požiadavky variantného riešenia pre výber lokality MŽP SR vyhovelo a zámer obsahuje popis dvoch technologických možností pretavovacieho zariadenia s umiestnením v obj. 34 (bývalá strojovňa vyraďovanej JE A1).

Popis technológie pretavovania: Kov sa pretavuje zvyčajne za pomoci elektrického indukčného ohrevu alebo elektrického oblúka v peci s potenciálnym pridávaním troskotvornej prísady na zlepšenie separácie trosky. Tvorí sa trosková fáza, ktorá obsahuje prevažnú časť kontaminácie a pláva na povrchu kovovej fázy. Troskotvorná prísada je zmes oxidov, ktoré sa pridávajú do taveniny na zlepšenie záchytu nečistôt. Horľavé,  prchavé látky a aerosóly vrátane prchavých kovov a oxidov kovov sa dostávajú do trosky alebo prechádzajú systémom odpadových plynov a zachytávajú sa v odsávacích filtračných zariadeniach. Pri pretavovaní rádioaktívne kontaminovaného kovového odpadu, sa rádionuklidy sčasti redistribuujú medzi ingoty, trosku a zachytávaný popolček z procesu pretavovania, čím sa vstupný materiál dekontaminuje. Významnou skutočnosťou je odstránenie povrchovej kontaminácie z jednotlivých kusov kovových RAO. Na pretavovanie je vhodná väčšina kovových komponentov používaných v konštrukciách jadrových zariadení.
Pri pretavovaní sa kovový RAO dávkuje do pece. Po roztavení sa troska vytvorená na povrchu kovovej fázy odstraňuje, odoberajú sa vzorky na určenie zvyškového obsahu rádioaktivity a roztavený kov sa leje do pevných foriem. Pred pretavovaním prebehne príprava kovového materiálu. Táto príprava spočíva vo fragmentácií a triedení (podľa druhu kovu, podľa úrovne kontaminácie) vstupného RAO. Jednotlivé zariadenia sa musia rozrezať na dostatočne malú veľkosť, aby umožnili vsádzanie do pece cez vhodný otvor  so vzduchovým uzáverom, aby sa predišlo uvoľňovaniu aerosólov počas vsádzky. Aby sa znížila aktivita v koncovom produkte, ešte pred pretavovaním  budú aplikované metódy dekontaminácie (mechanická, chemická). Obslužný priestor pracoviska bude odsávaný filtračným zariadením s účinnosťou filtrácie 99,9 % s možnosťou regenerácie filtračných vložiek Takto prefiltrovaný vzduch bude privedený do centrálneho odsávacieho systému s ďalšou filtráciou. Samotná pec a odlievacie zariadenie  budú odsávané odsávacím filtračným zariadením cez odsávací zvon umiestnený nad zariadením. Odsávanie bude riešené cez mechanické lapače a cyklóny do odsávacieho a regeneračného zariadenia. Odsávaná vzdušnina zbavená mechanických nečistôt bude zaústená do existujúceho vzduchotechnického systému s vyústením v komíne obj. 46/A. Pracovisko pretavovania kovového RAO bude vybavené prívodným vzduchotechnickým systémom na zabezpečenie prívodu  vzduchu.
Dozimetrické meranie bude realizované v obslužnom priestore a priamo pri taviacej peci osadenými sondami na meranie radiačnej situácie.  Meranie aktivity bude zabezpečené pred filtrami a za filtrami na odsávacom zariadení pracoviska.
V nadväznosti na pretavovaciu jednotku bude k dispozícii i monitorovacie pracovisko pre uvoľňovanie materiálov do ŽP tak, aby bolo možné objektívne zmerať aktivitu rádioaktívnej kontaminácie (hmotnostnú i plošnú) v pretavených ingotoch a na základe týchto meraní rozhodnúť o ďalšom zaobchádzaní s nimi (neobmedzený vývoz do ŽP, medziskladovanie).
K sekundárnemu odpadu, ktorý sa tvorí v procese pretavovania, patrí troska, popolček z filtrov systému odpadových plynov a prevádzkový odpad - výmurovka pece, použité filtre. So sekundárnym odpadom sa bude nakladať ako s rádioaktívnym odpadom. Zvyčajne množstvo sekundárneho odpadu tvorí 2 % až 5 % (hmot.) celkového množstva kovového materiálu spracovávaného v zariadení na pretavovanie.
Na základe vyššie uvedenej charakteristiky popisovanej  technológie,    pretavovanie napĺňa podstatu definície spracovania RAO v zmysle vyhlášky ÚJD SR  č. 30/2012 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ktorá spracovanie rádioaktívnych odpadov chápe ako činnosť zameranú „na oddelenie rádionuklidov z rádioaktívnych odpadov, na zmenu ich zloženia a na redukciu ich objemu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ekonomickú účinnosť nakladania s nimi“ (§7).

Predpokladané požiadavky na suroviny a energie

Surovina resp. energie

Variant č.1

Variant č.2

Nulový variant

demineralizovaná voda

áno

áno

Bez zmeny

pitná voda

áno

áno

Bez zmeny

chladiaca voda

áno

-

Bez zmeny

kovové RAO

áno

áno

 

žiaruvzdorný materiál

áno

áno

 

grafitové elektródy

 

áno

 

troskotvorné prísady

áno

áno

 

chemikálie na úpravu vody

áno

áno

Bez zmeny

elektrická energia

áno

áno

Bez zmeny

pracovné sily

3 pracovné pozície

4 pracovné pozície (3 zmeny)

Bez zmeny

Bez nároku na záber pôdy, dopravné nároky a zmenu infraštruktúry

Výstupy:

  •  plynné výpuste rádioaktívnych látok,
  •  kvapalné výpuste rádioaktívnych látok (nepriamo),
  •  sekundárne RAO,
  •  čisté kovy využiteľné ako druhotná surovina. 

Vplyvy na prírodné prostredie

 

detail
detail