Javys, a.s.

Vplyvy na prírodné prostredie

vplyv na kvalitu ovzdušia:
vplyv málo významný, akceptovateľný – bez požiadavky na zmeny súčasných limít určených ÚVZ SR

vplyv na vodné pomery:
vplyv nevýznamný, pri technológii pretavovania  nevznikajú kvapalné RAO, len pri dekontaminácii – bez požiadavky na zmeny súčasných limít určených ÚVZ SR, nevýznamný nárast spotreby technologickej vody (chladenie)

horninové prostredie, nerastné suroviny:
žiadny vplyv, činnosť umiestnená v existujúcom stavebnom objekte

vplyv na krajinu, biotu, pôdy:
žiadny vzhľadom k umiestneniu činnosti

vytvorenie nových pracovných miest:
zvýšenie počtu pracovných pozícií o 3-12 v závislosti od vybraného variantu

vplyv na dopravné zaťaženie:
nevýznamný, preprava RAO len v rámci areálu JAVYS, a. s.

vplyv na obyvateľstvo:
nevýznamný, akceptovateľný

V súčasnosti je stanovený limit efektívnej dávky reprezentatívnej osoby  z obyvateľstva spôsobenej rádioaktívnymi látkami z jadrových zariadení JE A1, TSÚ RAO a MSVP – 12 mikroSv/rok a pre JE V1 – 20 mikroSv/rok.

Prevádzka navrhovaných zariadení nespôsobí významnú zmenu výstupov  v porovnaní  so súčasným stavom. Navrhovaná technológia pretavovania si nevyžiada zmenu v súčasnosti stanovených limitov plynných a kvapalných výpustí stanovených rozhodnutím ÚVZ SR. Vzhľadom na umiestnenie zariadenia na pretavovanie kovových rádioaktívnych odpadov (obj. 34 - bývalá strojovňa vyraďovanej elektrárne JE A1) a výstupy z navrhovanej činnosti nie je dôvod očakávať negatívny vplyv, ktorý by presahoval štátne hranice.

Výber variantu bol uskutočnený na základe kritérií:
kapacita, redukcia objemu primárnych RAO, tvorba sekundárnych RAO, nároky na energie a suroviny, krátkodobý vplyv na ŽP, časové pôsobenie, investičné náklady, náklady na uloženie RAO. Vyhodnotenie preukázalo výber variantu č. 1 ako optimálnejšieho variantu (nižšia teplota spalín, nižšia hlučnosť, nižšia produkcia popolčeka, bez nároku na dodávky kyslíka, zemného plynu).

Z komplexného zistenia, opísania a vyhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vyplynuli nasledovné závery:
1. Navrhovaná činnosť pre komplex JZ Bohunice predstavuje doplnenie existujúcich technológií na spracovanie a úpravu RAO o novú technológiu umožňujúcu dekontamináciu kovových RAO a tak minimalizáciu RAO určeného na uloženie v RÚ RAO a produkciu kovového materiálu uvoľniteľného a využiteľného ako druhotná surovina.

2. Činnosti nebudú znamenať zmenu v súčasnosti stanovených plynných a kvapalných výpustí – rozhodnutia ÚVZ SR, ktoré sú vydané tak, že zohľadňujú prevádzku všetkých jadrových zariadení v lokalite.

3. Z posudzovaných variantov je v zámere odporúčaný variant č. 1 „Zariadenie na pretavovanie s elektrickou kelímkovou indukčnou pecou“.

Pokiaľ by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, musel by byť kovový RAO spracovávaný súčasnými postupmi, ktoré neumožňujú využitie kovových materiálov ako druhotnej suroviny. Týmto spôsobom by dochádzalo k významnejšej spotrebe surovín a predovšetkým k neúčelnému zapĺňaniu úložných priestorov v úložisku nízkoaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach. Dekontaminačný proces pri technológii pretavovania môže  významne prispieť k minimalizácii rádioaktívnych odpadov, oddelením rádionuklidov od kontaminovaného materiálu a pri splnení limitov na uvoľnenie sú kovové materiály použiteľné ako druhotná surovina.

 

detail
detail