Javys, a.s.

Galéria

Havarijné nácviky a cvičenia v roku 2023

V zmysle vyhlášky Úradu jadrového dozoru SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie dňa 23. októbra 2022 vedenie JAVYS, a. s., schválilo termíny havarijných nácvikov, resp. cvičení v JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach.
Ich hlavným cieľom je precvičovanie činností personálu pri vzniku mimoriadnych udalostí na jadrových zariadeniach podľa vnútorných havarijných plánov a pri preprave rádioaktívnych materiálov podľa havarijných dopravných poriadkov. Pre každý nácvik, resp. cvičenie je pred jeho realizáciou vypracovaný scenár podrobne popisujúci organizáciu a priebeh nácviku, resp. cvičenia.

Všetky zložky organizácie havarijnej odozvy JAVYS, zamestnanci JAVYS, a. s., a osoby prevzaté do starostlivosti sa zúčastnia na celoareálovom havarijnom cvičení na jadrovom zariadení v lokalite Mochovce „SAKURA 2023“, na celoareálovom havarijnom cvičení na jadrovom zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice „PÍNIA 2023“. Zložky organizácie havarijnej odozvy JAVYS, personál zabezpečujúci prepravy rádioaktívnych materiálov sa zúčastnia na havarijnom cvičení pri cestnej preprave RM „LYRA 2023“ a pri železničnej preprave rádioaktívnych materiálov „PERSEUS 2023“, v súčinnosti s dozornými orgánmi, štátnou správou a partnerskými organizáciami.

 

 

 

 

 

detail
detail