Javys, a.s.

Galéria

Ponuka služieb

(PDF, 1,6 MB)

Charakterizácia rádioaktívnych odpadov

Pracoviská:   Jaslovské Bohunice
Referencie:   JAVYS
Legislatíva:   Stanovuje kritériá prijateľnosti RAO na úložisko pre veľmi nízko a nízko aktívne RAO.

 1. Návrh a implementácia systému charakterizácie RAO do praxe

 • Vypracovanie postupu charakterizácie RAO
 • Stanovenie referenčných rádionuklidov potrebných na stanovenie aktivity ťažko merateľných rádionuklidov
 • Návrh softvéru a hardvérového vybavenia laboratórií potrebného na charakterizáciu RAO
 • Návrh a vypracovanie metodík stanovenia rádiochemických, fyzikálnochemických a mechanických vlastností RAO v súlade s kritériami prijateľnosti


 

2. Deštruktívne analýzy vzoriek RAO

Rádiochemický rozbor

 • Gamaspektrometria,
 • Alfaspektrometria,
 • Kvapalinová scintilačná spektrofotometria,
 • Meranie sumárnej aktivity alfa, beta.
   

Chemický rozbor

 • Stanovenie pH
 • Špecifická vodivosť
 • Koncentrácia katiónov metódou absorbčnej spektrofotometrie
 • Koncentrácia aniónov metódou UV/VIS spektrofotometrie
 • Koncentrácia kyseliny boritej potenciometrickou titráciou
 • Koncentrácia tenzidov extrakciou
 • Chemická a biologická spotreba kyslíka
 • Tvrdosť vody

Fyzikálno-chemický rozbor

 • Termické vlastnosti látok metódou diferenciálnej termickej analýzy
 • Index vylúhovateľnosti RAO
 • Viskozita roztokov
 • Základné fyzikálne charakteristiky bitúmenu (bod vzplanutia a mäknutia, penetrácia, obsah vody)
 • Obsah rozpustných a nerozpustných látok v roztokoch
 • Sorpčná kapacita ionexov

Mechanické vlastnosti

 • Pevnosť v tlaku cementových produktov
 • Výtoková rýchlosť cementovej kaše

3. Nedeštruktívna kontrola RAO

 • Stanovenie aktivity gama v 200 l sudoch s RAO (gamaskener)
 • Stanovenie obsahu obsahu plutónia 200 l sudoch s RAO metódou merania pasívnych neutrónov (alfaskener)

   

detail
detail