Jadrovú vyraďovaciu spoločnosť, a.s. navštívila 2. februára poslankyňa Európskeho parlamentu Rebecca Harmsová v sprievode Christiana Küppersa a Ľuby Kupke-Šipošovej. Spoločnosť JAVYS na stretnutí zastupovali členovia predstavenstva na čele s jeho predsedom a generálnym riaditeľom Ing. Jozefom Valachom.

Poslankyňa ocenila ústretovosť slovenských hostiteľov, ktorí jej v tak krátkom čase umožnili toto stretnutie. Poznamenala, že v Nemecku by nebolo možné za dvanásť dní zorganizovať návštevu podobného charakteru. Rebecca Harmsová je podpredsedníčkou a hovorkyňou klubu zelených v Európskom parlamente. Tridsať rokov pracuje v oblasti rádioaktívnych odpadov. Pochádza totiž z kraja, kde sa nachádza jadrová lokalita Gorleben. Nemecká vláda tu plánuje vybudovať úložisko vysoko aktívnych odpadov. Vyjadrila presvedčenie, že je potrebné čeliť rizikám nielen z prevádzky jadrových elektrární, ale aj ich následného ukončovania prevádzky a likvidácie. Z tohto faktu vyplýva aj jej aktivita v tejto oblasti, ako uviedla, nečistej záverečnej časti jadrovej energetiky. V roku 2005 spracovala správu o implementácii kapitoly 9 Asociačnej dohody Slovenskej republiky a Európskej únie, týkajúcej sa JE V1 a priamo súvisiacej s Medzinárodným podporným fondom na odstavenie V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF).

Zaujíma sa o spôsob financovania odstavovania JE V1, ale i vyraďovanie elektrárne A1, pretože Európska únia neotvorila problematiku neriešených záťaží. Napriek tomu, že pozná projekty likvidácie A1, je prekvapená, že na rozdiel od iných krajín, napr. Ukrajiny, kde sa Európska únia podieľa finančne na čistení životného prostredia, nielen v Černobyle, ale aj v iných oblastiach, sa na pôde únie nehovorilo o JE A1. Predstavitelia JAVYS-u uvítali tento záujem. Ing. Valach podčiarkol, že technicky je problém likvidácie A1 zvládnutý, no nie sú vytvorené dostatočné finančné zdroje na jej likvidáciu, pretože si ich počas prevádzky A1 nevytvorila. Navyše chýba aj participácia na jej vyraďovaní z Českej republiky. V súčasnosti sú tieto aktivity financované z Národného jadrového fondu. Nebolo by správne, aby sa na likvidáciu A1 využívali prostriedky, ktoré si ukladajú terajšie prevádzkované jadrové zariadenia.

Na stretnutí sa nehľadal vinník vzniknutého stavu, ale spôsob ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie riešiť existujúcu záťaž. Zástupcovia JAVYS-u poskytli hosťom aktuálne informácie o súčasnom stave a prioritách technického riešenia a finančnej náročnosti procesu. Poukázali tiež na nedostatky existujúceho mechanizmu čerpania fondov BIDSF a možné riziká. Naznačili úpravy, ktoré by odzrkadľovali reálne potreby JAVYS-u.

Stretnutie sa nieslo v konštruktívnom duchu a obidve strany vyjadrili spokojnosť s jeho výsledkom.

< Späť