Základným cieľom environmentálneho manažérstva je trvalé zlepšovanie správania sa spoločnosti voči životnému prostrediu. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., vznikla v minulom roku zlúčením dvoch závodov Slovenských elektrární, a.s., – EBO V1 a VYZ. Činnosť oboch závodov v oblasti životného prostredia bola už certifikovaná. Vrcholový manažment našej spoločnosti sa rozhodol o prijatí a zlepšovaní už zavedeného systému, ktorý v závere roka posudzoval certifikačný tím spoločnosti Det Norske Veritas, čo v preklade znamená Nórska pravda. Audítori posudzovali nielen zhodu EMS v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., s požiadavkami jednotlivých článkov normy ISO 14001:2004, ale preverovali aj ďalšie dve oblasti systému týkajúce sa vyhodnotenia profilu firmy vo vzťahu k ochrane životného prostredia, získavania informácií o právnych a iných požiadavkách a ich aplikácii v praxi. Záverečné hodnotenie vyznelo v prospech našej spoločnosti s vyzdvihnutím viacerých oblastí zabezpečovaných činností. Spoločnosť JAVYS vyrába elektrinu ohľaduplne k životnému prostrediu. Všetky riziká, ktoré súvisia s procesom výroby, ale i vyraďovaním jadrových zariadení, zaobchádzaním s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom riadi primeraným spôsobom so zámerom uchovať pre budúce generácie čo najčistejšie prostredie. Odporúčanie vedúceho audítora na vystavenie certifikátu pre JAVYS sa stalo skutočnosťou a od marca tohto roku sa spoločnosť stala držiteľkou tohto významného dokumentu. Je to zásluha všetkých zamestnancov spoločnosti, no zároveň záväzok nepoľaviť v plnení prijatých princípov environmentálnej politiky.

< Späť