Progres vo vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 posudzovala začiatkom júla 2016 Monitorovacia misia. Zasadania Monitorovacej misie sa organizujú 2x ročne, čo vyplýva z Nariadenia Rady (EURATOM) 1368/2013 a ich cieľom je posúdenie progresu vo vyraďovaní JE V1 za predchádzajúce obdobia, ako aj celkový progres vyraďovania.  Monitorovacia misia sa konala na pôde spoločnosti JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach v dňoch 6.- 8.7. 2016  za účasti zástupcov spoločnosti JAVYS, a. s., MH SR, EK, EBOR, SEPS, SIEA, ÚJD SR a NJF.
     Monitorovacia misia sa začala zasadnutím Monitorovacieho výboru, ktorého cieľom bolo predloženie a schválenie Monitorovacej správy o vyraďovaní JE V1 za obdobie 09-12/2015. Spoločnosť JAVYS, a. s., odprezentovala informácie o vyraďovaní JE V1 a  Monitorovaciu správu o progrese vyraďovania JE V1 za sledované obdobie. Dosiahnutý progres v projektoch súvisiacich s energetickou prenosovou sústavou prezentovala za energetický sektor spoločnosť SEPS, a. s.  
Zástupcovia Európskej komisie ocenili vysokú kvalitu predloženej Monitorovacej správy, ktorá bola následne schválená. Účastníci misie potom pokračovali prehliadkou areálu JE V1, aby sa mohli o činnostiach vyraďovania JE V1 presvedčiť osobne. V závere zasadnutia Monitorovacieho výboru bol zo strany EK konštatovaný vysoko profesionálny prístup k vyraďovaniu JE V1, ako aj celkový významný progres vo vyraďovaní  JE V1. V ďalších dňoch pokračovali rokovania v užšom kruhu priamo medzi zástupcami spoločnosti JAVYS a. s., EK a EBOR, kde bol prezentovaný aktuálny stav všetkých projektov vyraďovania JE V1 a zároveň absolvovali detailné diskusie k vybraným projektom. EK a EBOR sa zaujímali predovšetkým o fázu plánovania, prípravy technickej dokumentácie a obstarávania jednotlivých projektov. V rámci dvojdňových rokovaní zástupcovia spoločnosti JAVYS, a. s., poskytli zástupcom EK všetky relevantné informácie a dokumenty požadované z ich strany, za účelom zodpovedania otvorených otázok. Počas záverečného stretnutia zástupcovia EK a EBOR vysoko hodnotili kvalifikovaný prístup k aktivitám vyraďovania JE V1 a stupeň implementácie projektov vyraďovania, taktiež konštatovali, že čerpanie finančných prostriedkov EÚ je efektívne a transparentné.

< Späť