Prvý polrok 2016 bol v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v spoločnosti JAVYS, a. s., štatisticky najlepší od roku 2012.

Udržiavaním certifikovaného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je preukazovaný cieľ a poslanie spoločnosti bezpečne, spoľahlivo a efektívne prevádzkovať a vyraďovať jadrové zariadenia.
Pri plnení všetkých činností spoločnosti sa kladie dôraz na dodržiavanie právnych požiadaviek identifikovaných z právnych predpisov SR v jednotlivých oblastiach BOZP a OPP ako aj na povinnosť dodržiavať odporúčania dozorných orgánov.

Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý dáva ucelený obraz o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti je ukazovateľ pracovnej úrazovosti zamestnancov spoločnosti ako aj ukazovateľ úrazovosti zamestnancov dodávateľských organizácií, ktorý zároveň poskytuje obraz o riadení dodávateľov.

V 1. polroku 2016:

  • nebol v spoločnosti zaznamenaný registrovaný pracovný úraz
  • v hodnotenom období boli zaznamenané 2 evidované pracovné úrazy
  • a nevyskytla sa choroba z povolania

Porovnanie ukazovateľov pracovnej úrazovosti zamestnancov JAVYS, a. s.
1. polrok 2015 a 2016

 

Sledované obdobie

Ukazovatele pracovnej úrazovosti

1. polrok

2016

1. polrok

2015

Priemerný počet zamestnancov

815

817

Počet registrovaných pracovných úrazov

0

2

Počet evidovaných úrazov

2

1

Zameškané kalendárne dní pre PÚ

0

292

Úrazová početnosť

0

0,24

Priemerné percento pracovnej neschopnosti pre PÚ

0

0,19

 


Spoločnosť JAVYS, a. s., je presvedčená, že okrem humánnej zodpovednosti za zamestnancov, napomáha zvyšovanie bezpečnosti pri práci aj k skvalitneniu pracovných podmienok a zefektívneniu produktivity a kvality práce. Preto sa kladie veľký dôraz na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Za hodnotené obdobie bol zaznamenaný 1 evidovaný úraz zamestnanca dodávateľskej organizácie. Počet pracovných úrazov zamestnancov dodávateľských organizácií je najnižší od zavedenia polročnej štatistiky úrazovosti dodávateľských organizácií, t. j. od roku 2007.

K uvedenému stavu prispelo zlepšujúce sa riadenie dodávateľov zo strany spoločnosti. Zamestnanci dodávateľov dostávajú potrebné informácie a pokyny na zaistenie BOZP platné pre jeho pracoviská a priestory formou školení resp. pri odovzdaní pracoviska. Vyžaduje sa dodržiavanie predpisov a zásad zaistenia BOZP a dodržiavanie je neustále kontrolované či technikmi BOZP, PO alebo technikmi investičnej výstavby. K zlepšujúcemu stavu prispeli aj upozorňujúce listy zo strany spoločnosti na dodržiavanie pravidiel BOZP na stavbách, na ktorých technici BTS zaznamenali porušovanie zásad BOZP.

Zvýšená pozornosť je venovaná pracoviskám, kde sa vykonávajú pracovné činnosti so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných. Zamestnanci sú pravidelne prizývaní na lekárske prehliadky, ktoré sa zameriavajú na konkrétny rizikový faktor.
 Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách je zabezpečená aj prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
Dôraz sa kladie aj na kontrolnú činnosť. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, ochrany zdravia a hygieny zamestnancov. Informácie o kontrolách, zistených nesúladoch a uložených opatreniach boli týždenne internými oznámeniami zasielané príslušným riaditeľom divízií.

Zvýšená pozornosť bola venovaná kontrole:

  • dodržiavania bezpečnostných opatrení na základe identifikovaného nebezpečenstva a ohrozenia a v zmysle vypracovaného posudku o riziku,
  • používania pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • stavu pracoviska v zmysle bezpečnostných požiadaviek.

Počas kontrol bolo celkovo zistených 123 nedostatkov, z ktorých 120 nedostatkov bolo odstránených v požadovanom termíne a 3 nedostatky majú termín odstránenia v 2. polroku 2016.
Za sledované obdobie nebol na JZ  JAVYS, a. s., zaznamenaný žiadny požiar.

 


 

< Späť