V Bratislave sa konalo 11. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF) a nechýbali na ňom ani predstavitelia spoločnosti JAVYS, a. s.

Európske jadrové fórum organizujú každoročne striedavo Slovensko a Česko, spoločne s Európskou komisiou. Jeho cieľom je podpora zodpovedného prístupu k problematike jadrovej energetiky, jadrovej bezpečnosti a posilňovanie systému záruk proti zneužitiu jadrových materiálov.

Témou 11. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) bol Dokument Európskej komisie "Jadrový ilustratívny program" (PINC) a miesto jadrovej energetiky v novom dizajne trhu s elektrinou. Počas konferencie však zazneli aj aktuálne témy týkajúce sa Slovenska ako dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a výstavba nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.

„Situácia pre výstavbu a investovanie do jadrových zariadení sa v poslednom období mimoriadne zmenila. Ak teraz nie je vhodné prostredie na priame investovanie do projektu výstavby nového jadrového zdroja (NJZ), treba využiť čas na prípravu stavebnej dokumentácie. Preto vítam, že stanovisko EIA k NJZ z tohto roku bolo kladné.“ Uviedol na konferencii ENEF predseda vlády SR, Robert Fico. Zároveň doplnil, že vývoj na energetickom trhu budeme dôsledne sledovať a pokiaľ vznikne priaznivé investičné prostredie a po vykonaní podrobnej analýzy projektu, možno projekt výstavby NJZ v budúcnosti zrealizovať.

V rámci príhovorov a diskusných príspevkov viackrát zaznelo, že pre členské štáty Európskej únie je dôležité zachovanie si autonómie v oblasti energetického mixu, pretože v prípade Slovenska je viac ako 50 % energie vyrobenej z jadra. „Preto má jadrová energetika v európskom portfóliu energetických zdrojov svoje opodstatnené a nezastupiteľné miesto a naďalej bude zohrávať dôležitú úlohu pri implementácii európskej Energetickej únie.“ Uviedol minister hospodárstva SR Peter Žiga. S podobným postojom vystúpil aj český predseda vlády, Bohuslav Sobotka: „Aj my očakávame diskusiu o udržateľnej a bezpečnej energetike, pretože aj naša krajina je proti zväzovaniu striktnými pravidlami EÚ. Jadro je zdroj, ktorý aj v Česku zabezpečuje bezpečné dodávky čistej energie a aj Česká republika chce vyvážený a racionálne nastavený energetický mix.“

Na konferencii nechýbali ani témy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovania jadrových zariadení, ochrany životného prostredia, systému včasného informovania obyvateľstva, či záverečnej časti jadrovej energetiky, ktorej súčasťou je aj bezpečné ukladanie rádioaktívnych odpadov. Na Slovensku zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., a preto sa na konferencii ENEF zúčastnilo aj predstavenstvo spoločnosti. JAVYS, a. s., totiž pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Jedným z hostí konferencie ENEF bol aj generálny riaditeľ NEA OECD, William D. Magwood, ktorý navštívil v júni tohto roka Slovensko a v rámci svojho dvojdňového programu si prezrel aj Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v lokalite Mochovce. Vtedy vyhlásil: „Na Slovensku som sa mohol presvedčiť, že sú dodržané všetky medzinárodné predpisy a vysoké štandardy a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v lokalite Mochovce spĺňa tie najprísnejšie kritériá.“

12. ročník konferencie ENEF sa bude v roku 2017 konať v Prahe.

 

< Späť