Japonci z oblasti Fukušimy pricestovali na Slovensko, aby získali teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti vyraďovania jadrových elektrární a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Päťčlenná japonská delegácia z oblasti Fukušimy v sprievode zástupcov MAAE (Medzinárodná agentúra pre   atómovú  energiu)   a   Úradu   jadrového  dozoru  SR,  navštívila    jadrové  zariadenia   spoločnosti

JAVYS, a. s., s cieľom získania teoretických aj praktických skúseností z oblasti vyraďovania jadrových elektrární a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. 

     Slovensko totiž patrí na medzinárodnom poli ku krajinám s rozsiahlymi, dlhoročnými a profesionálnymi   skúsenosťami v danej oblasti, nakoľko muselo v rámci predvstupových rokovaní o členstve v EÚ pristúpiť k odstaveniu a následnému vyradeniu JE V1 ako aj so skúsenosťami v oblasti vyraďovania JE A1.

     V Japonsku, v oblasti Fukušimy po havárii atómovej elektrárne v rámci odstraňovania následkov v súčasnosti riešia vypracovanie a vybudovanie efektívneho systému nakladania s  rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom z tejto oblasti. Preto sa inšpirujú v krajinách, ktoré takéto skúsenosti s nakladaním s rádioaktívnymi materiálmi už majú. Japonci si preto rámci návštevy Slovenska prezreli Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov, kde sa ukladajú nízko a veľmi nízko aktívne rádioaktívne odpady, ale aj rôzne typy technologických liniek pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom v lokalite Jaslovské Bohunice.  Zaujímali sa napríklad o technológie vysokotlakového lisovania a spaľovania, ale tiež o oblasť charakterizácie rádioaktívneho odpadu, laboratórnych testov a kontrolných mechanizmov, ako aj o aplikáciu platnej národnej a medzinárodnej legislatívy v danej oblasti.

     Vysokú profesionalitu Slovenska v tejto oblasti pozitívne ohodnotili aj zástupcovia MAAE.

      Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

< Späť