Spoločnosť JAVYS, a. s., vykonáva svoju činnosť už desať rokov a aj pri príležitosti 10. výročia vzniku spoločnosti pripravila informačné stretnutie vedenia spoločnosti s predstaviteľmi samosprávy. Prvé plánované stretnutie sa konalo so starostami obcí z jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice, ďalšie stretnutie sa bude konať začiatkom decembra aj zástupcami obcí v lokalite Mochovce.

Komunikácii so samosprávou a občanmi venuje spoločnosť JAVYS, a. s., už od svojho vzniku náležitú pozornosť, na základe čoho sa následne profesionálne vzťahy premietajú v konštruktívnom prístupe k aktuálnym témam a vo vzájomnej spolupráci.

Cieľom stretnutia, ktoré sa konalo 3. novembra 2016 v Informačnom centre spoločnosti v Jaslovských Bohuniciach, ktoré otvoril generálny riaditeľ Ing. Peter Čižnár, MBA za prítomnosti divíznych riaditeľov, bolo informovanie starostov o aktuálnych projektoch a témach týkajúcich sa činnosti spoločnosti, ale aj poďakovanie vedenia starostom za aktívnu a profesionálnu spoluprácu počas celého desaťročného obdobia.

Zástupcovia samospráv si mali možnosť po prvý krát pozrieť 3D film o vyraďovaní JE A1, v ktorom je obsiahnutá história budovania elektrárne A1, jej prevádzka, ako aj dôvody ukončenia jej činnosti s následným procesom vyraďovania. Vo filme sú zachytené aj technologické postupy spracovávania rádioaktívnych odpadov, ukladania RAO ako aj zhrnutie činnosti spoločnosti v oblasti vyraďovania jadrových zariadení. V neformálnej diskusii medzi vedením JAVYS, a. s., a starostami boli zástupcom samosprávy poskytnuté informácie o aktuálnych projektoch, a to tak v procese vyraďovania JE A1 a V1, ako aj v oblasti komerčných aktivít spoločnosti a prechodu spoločnosti pod verejnú správu. Starostovia sa zaujímali o komerčné projekty v kontexte bezpečnosti a udržania zamestnanosti v regióne a v oblasti verejnej správy o prípadné dopady na prispievanie spoločnosti na rozvoj regiónu a podporu niektorých znevýhodnených skupín občanov.

Obe strany sa na stretnutí dohodli, že tak, ako v predchádzajúcich rokoch, bude spoločnosť JAVYS, a. s., naďalej predstaviteľov samosprávy pravidelne informovať o svojich aktivitách a je pripravená kedykoľvek to bude potrebné aj na diskusiu o aktuálnych témach, aby starostovia okolitých obcí mohli v dostatočnom predstihu a na základe odborných a presných informácií informovať občanov na území jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice o všetkých činnostiach JAVYS, a. s., v ich regióne.

< Späť