Prvého decembra sa v informačnom centre v Mochovciach uskutočnilo neformálne pracovné stretnutie vedenia spoločnosti JAVYS, a. s., s predstaviteľmi samosprávy regiónu Mochovce. Obdobné stretnutie sa konalo aj v októbri, v regióne Jaslovské Bohunice.

     Cieľom informačného stretnutia, ktoré otvoril Ing. Anton Masár, podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a služieb bolo oboznámenie prítomných o aktuálnych témach týkajúcich sa spoločnosti JAVYS, a. s., o postupoch prác pri dobudovávaní RÚ RAO Mochovce a o plánoch spoločnosti na nasledujúce obdobie. Ing. Anton Masár zároveň ospravedlnil neprítomnosť generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Ing. Petra Čižnára, MBA, v mene ktorého im však poďakoval za aktívnu a najmä profesionálnu spoluprácu za uplynulé obdobie.

     V rámci informačného stretnutia mali v jeho úvode primátor Levíc a starostovia dotknutých obcí možnosť oboznámiť sa prostredníctvom prezentácie s prevádzkou RÚ RAO a následne diskutovať o všetkých témach, ktoré boli pre ich informovanosť podnetné,  vrátane bezpečnostných oblastí prevádzky úložiska a ochrany životného prostredia. Niektorí zo starostov navštívili úložisko po prvý krát a možnosť fyzického absolvovania prehliadky ocenili ako mimoriadne prínosnú súčasť spolupráce.  V rámci prehliadky RÚ RAO spolu s členmi vedenia mali následne možnosť nahliadnuť aj do novovybudovaných objektov určených na ukladanie VNAO a nakladanie s IRAO a ZRAM.

     Komunikácii so samosprávou a občanmi venuje spoločnosť JAVYS, a. s., už od svojho vzniku náležitú pozornosť, vďaka čomu sa profesionálne vzťahy premietajú následne do konštruktívneho dialógu, prístupu k aktuálnym témam a vo vzájomnej spolupráci. Aj preto sa obe strany na stretnutí dohodli, že tak, ako v predchádzajúcich rokoch, bude JAVYS, a. s., naďalej predstaviteľov samosprávy pravidelne informovať o svojich aktivitách a je pripravená kedykoľvek to bude potrebné diskutovať o aktuálnych témach, aby starostovia okolitých obcí mohli v dostatočnom predstihu a na základe odborných a presných informácií informovať svojich občanov na území lokality Mochovce o všetkých činnostiach JAVYS, a. s., v ich regióne.

< Späť