Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., uzatvorila s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu Memorandum o porozumení.

Memorandum o porozumení pre oblasti vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom bolo medzi Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s., (JAVYS) a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) uzatvorené na základe doterajšej úspešnej spolupráce dňa 14. 12. 2017.
Záujem MAAE uzatvoriť Memorandum o porozumení so spoločnosťou JAVYS, a. s., je prejavom akceptovania vyspelosti a vysokej úrovne odbornosti v oblasti realizovaných činností ako aj zamestnancov vykonávajúcich tieto práce.

Spoločnosť JAVYS, a. s., a MAAE dlhodobo spolupracujú v oblasti vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s RAO a vyhoretým jadrovým palivom, ako aj v oblasti obnovy lokalít a vývoja hlbinného úložiska.
Podpisom memoranda získali obe spoločnosti možnosť užšej spolupráce, výmeny expertov a zdieľania vedomostí, čím prispejú k efektívnejším postupom pri realizácii vykonávaných činností v súbehu s vyššou ochranou zdravia pracovníkov, obyvateľstva a životného prostredia. Spoločnosť JAVYS, a. s., zároveň získa možnosť prezentácie svojich činností, kvality slovenského jadrového programu a jeho odborníkov na svetových fórach pod hlavičkou MAAE.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu je celosvetovou organizáciou, pokrývajúcou všetky aspekty mierového využívania atómovej energie a zdrojov ionizujúceho žiarenia – t. z. nielen v súvislosti s komerčnou výrobou elektriny z jadra, ale aj v rámci medicínskeho a vedeckého výskumu a aplikácii, uplatnení v poľnohospodárstve, ochrane životného prostredia, radiačnej kontrole, či kontrole pohybu rádioaktívnych látok vo svete.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca

< Späť