Technická univerzita v Košiciach (TUKE)  v rámci programu vedeckej spolupráce medzi  TUKE a vybranými slovenskými spoločnosťami zaoberajúcimi sa nakladaním s odpadmi, zorganizovala pre svojich študentov prednášku spoločnosti JAVYS, a. s., na tému Systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v SR.

Na základe požiadavky Technickej univerzity Košice delegovaný zástupca Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., (JAVYS, a. s.) RNDr. Roman Jakubec predniesol pre študentov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE dvojhodinovú prezentáciu spoločnosti JAVYS, a. s., o problematike nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) v SR.

     V rámci prednášky oboznámil študentov so systémom nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, technologickými zariadeniami a systémami a nakladania s RAO v SR. Po úvodnej prezentácii nasledovala medzi študentami a prednášajúcim široká diskusia s množstvom zaujímavých otázok. V rámci nej sa študenti zaujímali o podrobnosti a špecifiká problematiky systému nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a zároveň prejavili záujem o účasť na exkurzii v spoločnosti JAVYS, a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice, s obhliadkou konkrétnych spracovateľských technologických systémov a zariadení určených na nakladanie s RAO.

      Spolupráca medzi spoločnosťou JAVYS, a. s., a TUKE sa javí perspektívnou aj do budúcnosti, nakoľko mnohí študenti už v súčasnosti disponujú rozsiahlymi vedomosťami o problematike metalurgie a recyklácie odpadov a po skončení štúdia by sa mohli stať externými spolupracovníkmi, prípadne aj kmeňovými zamestnancami JAVYS, a. s.

< Späť