Piate tohtoročné zasadnutie Dozornej rady JAVYS, a. s., sa konalo 23. mája 2019 na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach.

Členovia Dozornej rady absolvovali prehliadku Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov po prerokovaní programu a okrem sústavy úložných boxov prevádzkovaného dvojradu si mali možnosť prezrieť aj ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do životného prostredia.

RÚ RAO Mochovce predstavuje multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko aktívnych RAO, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike. Rozloha úložiska je 11,2 ha a v ostatných dňoch bol v areáli uvedený do prevádzky tretí dvojrad. Projekt BIDSF C9.4 - výstavba a uvedenie do prevádzky úložných priestorov pre NAO (LLW) a VNAO (VLLW) z vyraďovania JE V1 v RÚ RAO Mochovce sa realizoval v období od 06. 03. 2017 – 16. 11. 2018.

Keďže spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou aj na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi, absolvovali členovia Dozornej rady aj prehliadku priestorov určených na ich bezpečné skladovanie do doby ich spracovania a úpravy na technologických linkách spoločnosti JAVYS, a. s., a ich následného finálneho uloženia.

Predstavenstvo spoločnosti v rámci prehliadky RÚ RAO informovalo členov Dozornej rady aj o významnej role spoločnosti JAVYS, a. s., v oblasti ochrany životného prostredia, pretože svojou činnosťou v oblasti nakladania s týmito špecifickými materiálmi plní celospoločensky zodpovednú úlohu, spočívajúcu okrem ochrany životného prostredia aj v oblasti ochrany zdravia obyvateľov v Slovenskej republike.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Šesť členov dozornej rady je menovaných akcionárom a traja sú volení zamestnancami spoločnosti.

< Späť