Spoločnosť JAVYS, a. s., dobudovala na RÚ RAO v Mochovciach nové úložné priestory na ukladanie veľmi nízkoaktívnych a nízkoaktívnych odpadov z vyraďovania JE V1. 

Realizácia projektu  C9.4 trvala od 05.01.2016 – 26.04.2019 a zahŕňala výstavbu:

  • úložiska pre veľmi nízkoaktívne odpady (VLLW) 2.etapa, ktoré sa budovalo od 13.09.2016 - 04.10.2017  
  • a úložiska pre nízkoaktívne odpady - 3.dvojrad (LLW), ktorého realizácia trvala od 06.03.2017 - 16.11.2018. 

       Dňa 11.04.2019 bolo zo strany Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vydané rozhodnutie, v zmysle ktorého bol vydaný súhlas na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení RÚ RAO v rozsahu uvedenia 3.dvojradu do prevádzky (úložisko LLW). Právoplatnosť nadobudlo od 12.04.2019. Dňa 15.04.2019 bolo zo strany ÚJD SR vydané kolaudačné rozhodnutie Úložné zariadenie pre NAO (vybudovanie tretieho dvojradu), ktoré nadobudlo právoplatnosť od 03.05.2019.
Počas výstavby nebol evidovaný žiaden pracovný úraz. 

     RÚ RAO je multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko a veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike.

     Úložisko pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Dvojrady sú prekryté oceľovou halou. Do jedného boxu je možné uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov s rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a hrúbkou steny 0,1 m. Od začiatku prevádzky do 31. 12. 2018 bolo do RÚ RAO uložených 5474 VBK s RAO.

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť