Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky o privatizácii Slovenských elektrární, a. s., rozhodnutiach Fondu národného majetku a po splnení všetkých podmienok, nadobudli 1. 4. 2006 účinnosť zmluvy a povolenia, na základe ktorých spoločnosť GovCo, a. s., prevzala zodpovednosť za doprevádzkovanie jadrovej elektrárne V1, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom.

Z rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR, bol v auguste 2006 zmenený obchodný názov spoločnosti na Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., a pod týmto názvom pôsobí dodnes.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., v súčasnosti dokazuje svoju nezastupiteľnú pozíciu v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Všetky činnosti zabezpečuje na vysokej odbornej a technickej úrovni, vďaka čomu sa Slovensko právom radí k vyspelým krajinám Európskej únie v tejto náročnej a vysokoodbornej oblasti.

Spoločnosť JAVYS, a. s. v roku 2020:

  • Plynule vyraďuje jadrové elektrárne A1 a V1
  • Zvyšuje kapacity spracovateľských liniek RAO
  • Stará sa o vyhoreté jadrové palivo
  • Zodpovedá za nakladanie s IRAO a RMNP
  • Disponuje odborne kompetentným personálom
  • Dôraz kladie na bezpečnosť vo všetkých činnostiach a ochranu životného prostredia
  • Realizuje služby pre zákazníkov z externého prostredia
  • Vykonáva akcionárske práva v spoločnosti JESS, a. s.
  • Aktívne komunikuje s regiónmi
  • Zachováva a zvyšuje finančnú prosperitu a ekonomickú stabilitu spoločnosti

V súčasnej situácii, keď sa vedenie JAVYS, a. s., snaží prijatými opatreniami zabrániť šíreniu koronavírusu medzi zamestnancami JAVYS, a. s., a dodávateľských organizácií na našich pracoviskách a v duchu hesla „Spolu to zvládneme“ je na každom z nás prispieť a prejaviť spolupatričnosť, aby spoločnosť prekonala toto neľahké obdobie.

< Späť