Spoločnosť JAVYS, a. s., ukončila v Jadrovej elektrárni V1 (JE V1) fragmentáciu druhej tlakovej nádoby reaktora (TNR). Náročné práce na unikátnej operácii trvali jedenásť mesiacov. Počas nich bola viac ako 200 ton vážiaca, 12 metrov vysoká a 4 metre široká nádoba rozrezaná na 116 fragmentov.

Fragmentácii predchádzal proces prípravy a schvaľovania projektovej dokumentácie, získanie povolenia na výstavbu pracovísk, zabezpečenie ich výstavby a kolaudácia. Tlakové nádoby reaktorov a ich vnútorné časti obsahujú prevažnú časť aktivity z vyraďovanej technológie, preto boli rozrezávané mokrým spôsobom, teda pod vodnou hladinou. Voda pôsobí ako tienenie ionizujúceho žiarenia, ktoré vychádza z aktivovaných častí. V JE V1 boli pre tento účel vybudované dva rovnaké bazény. Jeden na fragmentáciu tlakových nádob reaktora a druhý na fragmentáciu vnútorných častí reaktora. Bazény, v ktorých sa reaktory rezali, mali rozmery 18 x 6 metrov, hĺbku 12 metrov  s objemom vody 1250 m3.

Transport druhej TNR zo šachty reaktora na pracovisko mokrej fragmentácie na prvom reaktorovom bloku sa uskutočnil 24. apríla 2021, vykonaný bol prostredníctvom hlavného žeriavu s nosnosťou 250 ton a závesného systému. Počas fragmentácie zabezpečoval stabilitu TNR v bazéne stojan šesťuholníkového tvaru, v ktorom bola nádoba fixovaná pomocou oporných zdvihákov a stĺp umiestnený vo vnútri nádoby. Prvé rezy v každom rade bolo potrebné vykonať pomocou kotúčového rezacieho nástroja s priemerom 800 mm. Následne bol fragment TNR pomocou žeriavu odtransportovaný do pripravených košov a obalových súborov. Počas ďalšej fragmentácie v jednom rade sa využívalo delenie pásovou pílou, ktoré je časovo menej náročné. Spodná časť TNR, odborne nazývaná eliptické dno, bola rozdelená na deväť dielov pomocou kotúčovej píly. Hrúbka rezaného materiálu bola od 140 mm až do 400 mm. Celkovo bola TNR rozdelená v deviatich radoch na 116 fragmentov. Priemerná hmotnosť jednotlivých dielov bola 1700 kg, pričom najťažšie kusy mali hmotnosť 3550 kg.

Narezaný materiál z TNR bol v tieniacom zvone prostredníctvom žeriavu presunutý na baliacu stanicu, kde bol diaľkovo ovládaným zariadením uložený do 33 kusov vláknobetónových kontajnerov, uzatvorených vekom. Dvadsaťpäť kusov, čiže väčšina kontajnerov bola prevezená na ďalšie spracovanie na zariadeniach spoločnosti JAVYS, a. s., v lokalite Mochovce. Zostávajúci voľný priestor bol vyplnený aktívnou cementovou zálievkou a po jej vytvrdnutí boli kontajnery odvezené a uložené na Republikovom úložisku RAO v Mochovciach. Odpady, ktorých aktivita neumožňuje ich uloženie na úložisku rádioaktívnych odpadov sa pomocou špeciálnej ťažkotonážnej techniky odtransportovali do Integrálneho skladu v lokalite Bohunice. Ako ochrana pred ionizujúcim žiarením bolo použité dodatočné oceľové tienenie s hrúbkou steny 80 mm. Tam budú skladované až do vybudovania hlbinného geologického úložiska, v ktorom budú v budúcnosti uložené.

Ďalšie práce projektu D4.2 budú zamerané na dokončenie fragmentácie zostávajúcich vnútorných častí reaktora, spracovanie vzniknutých sekundárnych odpadov a vyčistenie, dekontamináciu a demoláciu pracovísk, ktoré sa pri týchto činnostiach využívali.  

Ukončenie fragmentácie najväčších komponentov Jadrovej elektrárne V1 je významným míľnikom v procese vyraďovania elektrárne, ktorému predchádzala zodpovedná príprava. Na projekte sa podieľali zamestnanci JAVYS, a. s., dodávatelia spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a VUJE a dozorné orgány ÚJD SR a ÚVZ SR. Počas týchto prác boli dodržané plánované harmonogramy, programy prác a neprišlo k žiadnemu evidovanému pracovnému úrazu.

Animácia fragmentácie TNR

< Späť