Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS) v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) zorganizovali pod hlavičkou MAAE / JAVYS Collaborative Centre, medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie skúseností získaných z implementácie projektov vyraďovania vodou chladených a vodou moderovaných energetických reaktorov (VVER). Konal sa v Trnave v dňoch 16. až 20. mája 2022.

Počas päťdňového programu zástupcovia členských štátov MAAE z Arménska, Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Fínska, Maďarska, Nórska, Slovenska, Španielska, Talianska, Turecka, Ukrajiny, Uzbekistanu a Spojených štátov amerických prezentovali poznatky z oblasti prípravy a realizácie vyraďovania jadrových elektrární typu VVER v jednotlivých krajinách.

Odborný program tohto medzinárodného workshopu tematicky pokrýval vyraďovanie jadrových elektrární od prípravy ich vyraďovania, teda od prípravy koncepčných plánov vyraďovania až po uvoľňovanie lokality, na ktorej boli prevádzkované.

Na úvod workshopu  predstavitelia významných inštitúcii európskeho priestoru (JAVYS, MAAE, EC-JRC / DG ENER, UJD SR) zdôraznili význam zdieľania získaných vedomostí aj v oblasti vyraďovania jadrových zariadení. S cieľom priblížiť status vyraďovania jadrových zariadení v jednotlivých členských štátoch MAAE prezentovali účastníci workshopu národné prezentácie, ktoré priniesli prehľad o vyraďovaných jadrových zariadeniach a o úrovni finalizácie procesu ich vyraďovania.

Počas druhého dňa workshopu, ktorý bol zameraný na plánovanie, prípravu a implementáciu vyraďovania jadrových elektrární typu VVER, prezentovali účastníci témy, ktoré sú jedinečné práve z pohľadu jadrových elektrární typu VVER. Prezentujúci sa zamerali najmä na demontáž strojovne, demoláciu chladiacich veží, dekontamináciu primárnych okruhov a následnú fragmentáciu ich komponentov, demontáž a demoláciu skladu stredne aktívneho RAO – Mogiľnik. Účastníkov mimoriadne zaujala prezentácia o plánovaní nakladania s aktivovanými veľkorozmernými komponentmi primárneho okruhu vo  fínskej jadrovej elektrárni Loviisa.

Odborný program rokovania workshopu bol štandardne obohatený o jeden deň návštevy vybraných zariadení. Účastníci workshopu navštívili Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov a kontrolované pásmo hlavného výrobného bloku jadrovej elektrárne V1, kde je realizovaná demontáž a fragmentácia veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu.

K vyraďovaniu jadrových zariadení patrí aj nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktoré vzniknú počas implementácie. V tejto súvislosti prezentujúci počas štvrtého dňa workshopu v rámci sekcie nakladania s materiálmi z vyraďovania predniesli prezentácie na témy o obehovej ekonomike materiálov, inovatívne technológie nakladania s RAO, sekundárne RAO z vyraďovania a nakladanie s aktivovanými komponentmi. Brainstorming zameraný na vedomosti, dobré praktiky a výzvy získané počas vyraďovania jadrových elektrární typu VVER uzavrel predposledný deň konania workshopu.

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a sumarizovanie workshopu na záverečný deň workshopu ukázalo že:

  • workshopu sa zúčastnilo 25 zahraničných účastníkov a obdobný počet účastníkov zastupujúcich slovenské inštitúcie,
  • účastníci workshopu reprezentovali 14 členských štátov MAAE,
  • zastúpenie mali tri centrá spolupráce s MAAE v oblasti vyraďovania (JAVYS, SOGIN, IFE),
  • zastúpenie Európskej komisie v oblasti manažmentu vedomostí bolo na najvyššej úrovni,
  • bolo prednesených cca 40 prezentácií v piatich tematických okruhoch z oblasti vyraďovania JZ,
  • boli navštívené dve jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., v tematickej zhode s témami workshopu,
  • v rámci moderovaného brainstormingu bolo zachytených mnoho zaujímavých súvislostí s faktov.

Workshop o vyraďovaní jadrových elektrární typu VVER priniesol zdieľanie mnohých vedomostí, aplikovateľných v domácom prostredí účastníkov. Táto skutočnosť im umožní redukovať neurčitosti pri implementácii ich národných programov vyraďovania spojené s prípravou a implementáciou aktivít vyraďovania. Týmto sa v konečnom dôsledku zvyšuje bezpečnosť implementácie aktivít vyraďovania a redukujú súvisiace náklady.

< Späť