Havarijné cvičenie „HRAB 2022“ preverilo pripravenosť havarijnej odozvy a splnilo zákonné požiadavky. Zúčastnilo sa na ňom 674 osôb.

V areáli spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach sa 21. septembra 2022 konalo pravidelné celoareálové havarijné cvičenie so simuláciou viacerých mimoriadnych udalostí, do ktorého boli zapojené spoločnosti JAVYS a. s., JESS a. s., a VUJE a. s.

Cieľom cvičenia bolo preverenie postupov pre klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu simulovaných udalostí na jadrových zariadeniach, preverenie funkčnosti vnútorného varovného a vyrozumievacieho systému, preverenie komunikácie medzi všetkými zainteresovanými zložkami, časových limitov, funkčnosti technických prostriedkov a evakuácie osôb.

Počas všetkých simulovaných udalostí na území JZ JAVYS, a. s., boli v rámci cvičenia okamžite prijaté protiradiačné opatrenia a bezpečnostné opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov, obyvateľov okolitých obcí a na ochranu životného prostredia. Aj počas tohtoročného havarijného cvičenia bola preverená funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi celoareálového havarijného cvičenia s predstaviteľmi verejnej správy, samosprávy, správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby, či súčinnosti s externými zložkami (ÚJD SR, ÚVZ SR, MV SR a Polície).

Na havarijnom cvičení sa zúčastnilo 674 osôb a uskutočnilo sa podľa plánovaného technologického scenára a časového harmonogramu. Inšpektori z Úradu jadrového dozoru, v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky.  Pozorovatelia z ÚVZ SR a OÚ – odbor CO Trnava a pozorovatelia SE, a. s., s inšpektormi ÚJD SR boli prítomní na zhromaždiskách, v krytoch a pri všetkých simulovaných udalostiach.

Celoareálové havarijné  cvičenie sa koná každoročne v súlade so zákonom NR SR 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláškou ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schváleným harmonogramom havarijných cvičení pre daný rok. O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas a Tlačová agentúra Slovenskej republiky) včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.

 

< Späť