V stredu, 5. Októbra 2022 špeciálny tím spoločnosti JAVYS vyzdvihol v ochranných odevoch v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline tzv. historické rádioaktívne odpady. Prevzaté boli pevné inštitucionálne rádioaktívne odpady (IRAO), ktoré tvorili 3 ks žiaričov s nuklidom Ni-63 (beta-žiarič), z ktorých každý bol vložený do samostatného obalu, ktorým bol odtienený dávkový príkon na úroveň pozadia.

Ako uviedol riaditeľ RÚVZ Martin Kapasný, išlo o tri detektory na detekciu polychlórovaných látok.  Doplnil, že detektory boli súčasťou plynového chromatografu, ktorý je využívaný na detekciu polychlorovaných uhľovodíkov. To sú kontaminujúce látky, často rakovinotvorné. Prístroj fungoval od 90. rokov do roku 2019. Bol uložený ako nefunkčný a nahradil ho nový.

Všetky žiariče boli umiestnené do jedného 200 litrového MEVA suda a odvezené na spracovanie v jadrovom zariadení Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov (vysokotlakým listovaním) v Jaslovských Bohuniciach.

Sumárna aktivita žiaričov bola 370 MBq. Vzhľadom k druhu žiariča je však jednoduché takýto žiarič odtieniť len tenkou vrstvou kovového materiálu tak, aby nepredstavoval žiadne riziko z ožiarenia pre svoje okolie.

Podľa slov generálneho riaditeľa JAVYS Pavla Štullera, v Žiline bol zrealizovaný šiesty odber v rámci programu zberu nebezpečných odpadov po Slovensku. „Zrealizovali sme už odbery z nemocníc v Martine, Trenčíne a z niekoľkých ÚVZ. Tento typ  rádioaktívneho odpadu pôjde do vysokotlakového lisu, následne bude uložený na republikovom úložisku v Mochovciach. Slovenská republika má vybudovanú jednu z najlepších infraštruktúr na likvidovanie rádioaktívnych odpadov v celej Európskej únii. Preto sme sa veľmi aktívne prihlásili k riešeniu tejto problematiky, aby sme začali u nás doma a očistili Slovensko od tohto typu odpadov“.

Reportáž TV Markíza

< Späť