Spoločnosť JAVYS, a. s., prevzala z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Inštitucionálny rádioaktívny odpad s celkovou hmotnosťou 105 kg.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., vo štvrtok 3. novembra 2022 prevzala z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, 267 kusov požiarnych hlásičov s obsahom rádionuklidu Am-241 a 12 kusov kvapalných žiaričov s beta nuklidom Ru-106  spolu s použitými osobnými ochrannými prostriedkami a pracovnými pomôckami.

Po prevzatí bol inštitucionálny rádioaktívny odpad s celkovou hmotnosťou 105 kg, umiestnený do troch 200 litrových sudov MEVA. Dva sudy s Elektronickými požiarnymi systémami boli prepravené na skladovanie do zariadení (ZRAM a RMNP) v spoločnosti JAVYS, a. s., v lokalite Mochovce. Jeden sud so žiaričmi a použitými osobnými ochrannými a pracovnými pomôckami bol dovezený do spoločnosti JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach na spracovanie v Bohunickom spracovateľskom centre rádioaktívnych odpadov.

Niektoré požiarne hlásiče pozostávajú z ionizačných komôr s malými fóliami amerícia-241, ktoré produkuje alfa častice a vytvára tak stály prúd iónov. Okolitý vzduch má voľný prístup k citlivým častiam detektora a keď do detektoru vstúpi dym, prúd iónov sa preruší a spustí poplach. Rádioaktivita zdrojov amerícia je v týchto detektoroch veľmi nízka. Amerícium sa premieňa dlhým polčasom rozpadu. To znamená, že detektor po dobe svojej životnosti – asi 10 rokov – zachová v podstate svoju pôvodnú aktivitu.

Prevzatie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov sa realizovalo v rámci projektu Odberu a likvidácie historických inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, ktorý vznikol na základe úlohy Ministerstva hospodárstva SR a po vzájomnej konzultácii a súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Spoločnosť JAVYS zo štátnych zdravotníckych zariadení postupne preberá historické, nepoužívané rádioaktívne materiály, ktoré dlhodobo predstavujú rádioaktívnu záťaž. Následne ich odborne, bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky efektívne, s dôrazom na radiačnú ochranu obyvateľstva a ochranu životného prostredia spracuje a uloží. Táto spoločensky mimoriadne dôležitá úloha a činnosť všetkých zainteresovaných subjektov má za cieľ predovšetkým zaistiť bezpečnosť a ochranu občanov, životného prostredia a znížiť riziko prípadného zneužitia alebo nelegálneho nakladania s týmito materiálmi.

< Späť