Na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach pricestovala vyše dvadsaťčlenná chorvátska skupina 21. apríla 2023. Tvorili ju najmä zástupcovia lokálnych komunít z regiónu, v ktorom má chorvátske úložisko vyrásť a zástupcovia Fondu na financovanie vyraďovania jadrovej elektrárne Krško. Na Slovensku sa stretli okrem odborníkov zodpovedných za prevádzku Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov  aj s predstaviteľmi miestnej samosprávy a zástupcami rôznych komunít, aby získali odpovede otázky súvisiace z prevádzkou jadrového zariadenia.

Podľa riaditeľa Fondu na financovanie vyraďovania JE Krško, Josipa Lebegnera, boli už vo vytipovanej lokalite v Chorvátsku vykonané prieskumné práce na zistenie stavu prirodzeného radiačného pozadia, podzemnej vody, pôdy a iných dôležitých parametrov a začali sa aktivity s miestnou komunitou, ako je elektronické poradenstvo, či možnosti stimulov pre rozvoj daného regiónu.

(Zriaďovateľom Fondu je Chorvátska republika, ktorá spoločne ručí za záväzky Fondu. Fond je za svoju činnosť zodpovedný ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť energetiky, ktorým je Ministerstvo hospodárstva a udržateľného rozvoja. Pôsobenie Fondu zahŕňa činnosti súvisiace so zhromažďovaním, uchovávaním a zvyšovaním hodnoty finančných prostriedkov na financovanie tvorby, revízie a realizácie Programu vyraďovania jadrovej elektrárne Krško a Programu nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne Krško.)

Chorváti mali v rámci prezentácie a prehliadky RÚ RAO v Mochovciach možnosť oboznámiť sa s činnosťami súvisiacimi s nakladaním s rádioaktívnym odpadom s dôrazom na bezpečný spôsob jeho ukladania, prezrieť si úložné a kontrolné systémy a prevádzku objektov RÚ RAO v Mochovciach. V Chorvátsku by mohol byť pre ukladanie nízko rádioaktívnych odpadov využitý podobný úložný systém.

Po prezentácii a prehliadke nasledovala diskusia zástupcov komunít z Chorvátska so zástupcami komunít z okolia RÚ RAO v Mochovciach, vrátane starostov, včelárov, rybárov a poľnohospodárov, ktorí žijú v regióne, kde sa v bezprostrednej blízkosti RÚ RAO a jadrová elektráreň nachádzajú. Miestni obyvatelia zdôraznili, že negatívneho vplyvu jadrových zariadení v ich blízkosti sa spočiatku obávali aj oni, no počas troch dekád spolužitia ich prevádzkované jadrové zariadenia ovplyvnili skôr pozitívne. Napríklad prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, udržaním mladých ľudí v regióne a rastom hodnoty nehnuteľností. Z daní, ktoré zaplatili prevádzkovatelia jadrových zariadení, bolo možné v okolitých obciach realizovať rôzne projekty na zlepšenie miestnej infraštruktúry. Napríklad výstavbu a opravy ciest, rekonštrukcie budov, odkanalizovanie obcí, či podporiť vybrané projekty miestnych komunít pre ich voľnočasové aktivity. Naopak, prítomnosť kontaminantov v jednotlivých zložkách životného prostredia, poľnohospodárskych výrobkoch, v mlieku, mäse a  v mede napriek obavám, nebola v analýzach realizovaných v pravidelných časových intervaloch identifikovaná. Miestni obyvatelia zdôraznili, že nezaregistrovali ani problém s distribúciou a predajom lokálnych produktov z dôvodu prítomnosti jadrových zariadení v regióne.

Zástupcovia spoločnosti JAVYS spoločným stretnutím a zmysluplnou diskusiou medzi chorvátskou a slovenskou komunitou prispeli k upevneniu spolupráce medzi budúcim prevádzkovateľom úložiska v Chorvátsku a zástupcami ich miestnych komunít, ktorá je nevyhnutná na ďalšej ceste smerujúcej k vybudovaniu bezpečného úložiska RAO v Chorvátsku. V súlade s politikou spoločnosti JAVYS je spoločnosť pripravená aj naďalej poskytovať zahraničným partnerom služby s využitím bohatých skúseností z oblasti vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s RAO a pomáhať im tak v napredovaní. Poďakovanie patrí aj zástupcom miestnych komunít z okolia RÚ RAO, ktorí si našli priestor, aby otvorene diskutovali o skúsenostiach s prevádzkou jadrových zariadení v ich regióne a podelili sa o svoje cenné skúsenosti s chorvátskou komunitou. Fond na financovanie vyraďovania JE Krško bude pokračovať v spolupráci s miestnou komunitou v Chorvátsku v informovaní obyvateľov a zvyšovať ich povedomie v danej oblasti.

 

 

 

< Späť