Minister hospodárstva, Peter Dovhun a štátny tajomník, Branislav Sušila sa stretli s vedením JAVYS na pôde spoločnosti v Jaslovských Bohuniciach. Predmetom rokovania boli aktuálne témy týkajúce sa vyraďovacích procesov jadrových elektrární A1 a V1, spracovávania rádioaktívnych odpadov, budovanie nových jadrových zdrojov, príprava projektu a výstavby hlbinného úložiska, pokračovanie v OZE projektoch dcérskej spoločnosti JESS, ale aj vzdelávanie budúcich odborníkov. 

 

Peter Dovhun, minister hospodárstva:

„JAVYS som navštívil po prvý krát  a som rád, že sme sa mali možnosť s vedením spoločnosti stretnúť. Prezrel som si nový Medzisklad vyhoretého jadrového paliva, mal som možnosť prejsť sa areálom a získať celkom iný pohľad. Dôležité bolo pre mňa osobne sa rozprávať o prioritách a budúcich plánoch spoločnosti. Rád by som opäť zdôraznil, že jadro vnímame ako dôležitú súčasť energetickej transformácie. A nie je to len o výstavbe nových jadrových zdrojov alebo prevádzkovaní súčasných. Je to aj o tom, aby štát ako aj všetci kľúčoví partneri ťahali za spoločný povraz pri budovaní celého ekosystému a pri jeho ďalšom rozvoji. A to nielen z pohľadu celého Slovenska. Vnímame, kam sa posúvajú ostatné krajiny, ktoré chcú stavať nové zdroje, kľúčovými sú otázky talentov, kapacít dodávateľov a najmä, know-how, ktoré  Slovensko má. Máme na čom stavať a nemusíme začínať na zelenej lúke.“ 

Generálny riaditeľ JAVYS, Pavol Štuller informoval ministra aj o projektoch, ktoré spoločnosť ešte čakajú, o posune termínu ukončenia vyraďovania jadrovej elektrárne V1, o projekte odberu historických rádioaktívnych odpadov na území Slovenska, ale aj o perspektívach v oblasti malých modulárnych reaktorov, kde spoločnosť JAVYS získala pre danú oblasti z MH SR poverenie.

 

Pavol Štuller, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS:

 „Minister hospodárstva bol informovaný o aktuálnom harmonograme projektov vyraďovania JE V1 a A1 a o výzvach súvisiacich s vysokou náročnosťou  vyraďovacieho procesu oboch jadrových elektrární, ako i o rozvojových projektoch, ktoré spoločnosť JAVYS pripravuje v lokalite Jaslovských Bohuníc. Som rád, že sme si spoločne prezreli novobudovaný sklad vyhoretého jadrového paliva a že minister ponúkol našej spoločnosti v kľúčových otázkach plnú podporu MH SR. Prioritou spoločnosti JAVYS zostáva budovanie bezpečnej a modernej infraštruktúry na podporu prevádzky a rozvoja jadrovej energetiky v Slovenskej republike.“

< Späť